Clinical pharmacist intervention to improve medication safety for hip fracture patients through secondary and primary care settings: a nonrandomized controlled trial.

2023 - Det kan være lønnsomt å ha en farmasøyt til å følge eldre hoftebruddspasienter gjennom hele behandlings- og rehabiliteringsløpet.

Henriksen BT, Krogseth M, Andersen RD, Davies MN, Nguyen CT, Mathiesen L, Andersson Y J Orthop Surg Res. 2023 Jun 13;18(1):434


Hoftebrudd rammer for det meste eldre mennesker – ofte pasienter som har flere lidelser fra før og som bruker flere medisiner. I forbindelse med hoftebruddet forflyttes de gjerne mellom forskjellige behandlings- og omsorgsnivåer og det kan lett bli usikkerhet om medisinbruk. Flere medisiner som er i vanlig bruk blant eldre kan også gi økt risiko for nye fall og nye brudd.

I denne undersøkelsen har én farmasøyt fulgt 58 pasienter gjennom hele behandlings- og rehabiliteringsløpet. Kvaliteten på kommunikasjon om medikamentbruk og riktig valg av medikasjon er gitt skåringer i en sammenligning mot 50 pasienter som ble registrert i samme sykehusavdeling umiddelbart før farmasøyt-tiltaket ble innført.

Kvaliteten på kommunikasjon og riktig valg av medikasjon ble betydelig forbedret i gruppen som ble fulgt av farmasøyt. Det var ingen forskjell mellom gruppene med hensyn til re-innleggelser eller død.

Resultatene var lovende og gjennomførbare og tiltaket førte ikke til merarbeid for klinikerne. Forfatterne anbefaler større studier med flere sentre og flere aktører før konklusjon og eventuell anbefaling som en ny standard rutine.

Geir Hoff 
Sist oppdatert 24.08.2023