Thalamic nuclei volumes in schizophrenia and bipolar spectrum disorders - Associations with diagnosis and clinical characteristics

2023 Enkelte kjerner i thalamus er påvirket ved alvorlige psykiske lidelser, men ikke alle.

Mørch-Johnsen L, Jørgensen KN, Barth C, Nerland S, Bringslid IK, Wortinger LA, Andreou D, Melle I, Andreassen OA, Agartz I Schizophr Res. 2023 Apr 29;256:26-35


Thalamus er en del av hjernens dype grå substans og kan sees på som ‘hjernens sentralstasjon’: Sanseinntrykk fra syn, hørsel og berøring formidles via thalamus til hjernebarken, og utgående signaler fra hjernebarken om hvordan kroppen skal bevege seg formidles også via thalamus. Thalamus spiller også en rolle for hvordan ulike områder av hjernebarken kommuniserer med hverandre. Dermed kan vi se thalamus som et viktig senter for integrering av informasjon i hjernen.

Hvilken rolle spiller thalamus ved alvorlige psykiske lidelser? Ved alvorlige psykiske lidelser kan man oppleve endringer i sanseinntrykk og forstyrrelse av tanker og følelser. En teori er at disse endringene skyldes problemer i kommunikasjon mellom ulike deler av hjernen. I tidligere studier som har undersøkt thalamus ved hjelp av magnetresonanstomografi (MR), har det vært uklart om dette området i hjernen er endret hos pasienter med schizofreni og bipolar affektiv lidelse. Men thalamus er ikke en enhetlig struktur. Den består av flere kjerner som har spesialiserte funksjoner og ulike forbindelser til andre hjerneområder. Det har derfor vært viktig å undersøke om enkelte av kjernene er påvirket ved sykdommene, mens andre ikke trenger å være det.

I denne studien ble det brukt en ny metode for å måle volumet av de enkelte kjernene i thalamus hos pasienter med schizofreni og bipolar affektiv lidelse sammenliknet med en kontrollgruppe uten psykiske lidelser. Hovedfunnet var at det spesielt var to kjerner hvor man så forskjell mellom pasienter med schizofreni og friske kontrollpersoner. Disse kjernene er blant annet involvert i kognitive funksjoner som arbeidsminne, planlegging og det å regulere oppmerksomhet. Pasientene hadde også mindre volum av to kjerner som først og fremst er involvert i syns- og hørselssansen. Hos pasienter med bipolar lidelse type I så en lignende forskjeller som ved schizofreni i disse kjernene, mens dette så en ikke hos pasienter som hadde bipolar lidelse type II. 

Et av de viktigste funnene i studien er at det var en sammenheng mellom volum i en av disse kjernene i thalamus og hvor mye plaget pasientene var av såkalte negative symptomer. Slike symptomer innbefatter tap av interesse og motivasjon, tilbaketrekning og redusert uttrykk av følelser, og for mange er det disse symptomene som bidrar mest til nedsatt livskvalitet og funksjon. Det har til nå vært krevende å finne god behandling som er rettet mot disse symptomene, og forskningsfunn der man identifiserer hjerneområder som er særlig involvert gir håp om en bedre forståelse av de bakenforliggende mekanismene.

Kjetil Nordbø JørgensenSist oppdatert 19.06.2023