Normative scores on the Norwegian version of the Mini-Mental State Examination

2023 - Forbedring av verktøy for evaluering av demens

Engedal K, Benth JS, Gjøra L, Skjellegrind HK, Nåvik M, Selbæk G. J Alzheimer’s Disease 2023.


Et av verdens mest brukte måleverktøy på kognitive evner er «Mini-Mental State Examination (MMSE) som ble lansert i 1975. Det er et skjema med 20 spørsmål og oppgaver som samlet gir et skår fra 0 til 30 hvor 30 er best. MMSE er oversatt til en rekke språk. Første norske versjon kom i 1988. I likhet med den opprinnelige amerikanske versjonen, tydet også den norske versjonen på at en skåringsverdi under 24 kan tyde på demens, men i forskjellige oversettinger har denne terskelverdien variert mellom 20 og 27. 

I denne studien har forskerne forsøkt å komme fram til en bedre modell hvor det tas hensyn til kulturell bakgrunn, alder og utdanningsnivå. De har brukt datagrunnlag fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4) og et register for personer vurdert for kognitiv svikt (NorCog) i dette arbeidet.

Resultatene viste at normalverdiene for skåring i MMSE er avhengig av utdanning og alder, men ikke av kjønn eller sivilstatus (gift/samboer/enslig) og at utdanning betyr mest. Dette samsvarer med funn i tilsvarende studier i USA, men ikke i land som Sør-Korea eler Japan med ikke-vestlig kultur. Noen studier fra Asia har også vist at menn skårer bedre enn kvinner i samme alder og med samme utdanningsnivå, dvs. at kjønn faktisk kan bety noe for utslag på MMSE i noen kulturer. 

Geir Hoff 
Sist oppdatert 29.09.2023