Systemic inflammation early after kidney transplantation is associated with long-term graft loss: a cohort study.

2023 - Inflammasjon tidlig etter nyretransplantasjon øker risikoen for å miste nyregraftet.

Heldal T F, Åsberg A, Ueland T, Reisæter A V, Pischke S, Mollnes T E, Aukrust P, Reinholt F, Hartmann A, Heldal K, Jenssen T G Frontiers in Immunology, Volume 14 - 2023


Nyretransplantasjon er et viktig behandlingsalternativ for pasienter med kronisk nyresykdom. Organet som pasienten mottar omtales vanligvis som «graftet». Gjennom de siste tiårene har kortidsresultatene for graftoverlevelse blitt vesentlig bedre, men langtidsoverlevelsen har ikke hatt den samme utviklingen. Det er viktig å kartlegge faktorer som kan hjelpe å identifisere risikopasienter og potensielle behandlingsmuligheter. Vi har tidligere funnet en sterk sammenheng mellom tidlig inflammasjon (betennelse) etter nyretransplantasjon og økt risiko for død, mens vi i denne studien beskriver en sammenheng mellom inflammasjon og redusert graftoverlevelse. 

Vi inkluderte 699 pasienter som ble transplantert ved Rikshospitalet mellom 2009 og 2012. Ti uker etter transplantasjonen målte pasientene 21 inflammasjonsmarkører, og basert på disse markørene lagde vi flere inflammasjonsscorer spesifikke for ulike reaksjonsveier. Markørene ble målt i serum. I oppfølgingsperioden var det 84 (12%) pasienter som tapte sitt nyregraft. Pasientene med høyest grad av inflammasjon hadde tre ganger økt risiko for å miste nyregraftet i løpet av oppfølgingstiden. To av undergruppene av inflammasjon, vaskulær inflammasjon og økt fibroseaktivitet, skilte seg ut blant reaksjonsveiene, og kan være mulige mål i nye studier. Et viktig tilleggsfunn var at disse systemiske scorene korrelerte med lokale inflammasjonsforandringer i nyrebiopsier. 

Disse resultatene indikerer at tidlig inflammasjon etter nyretransplantasjon er en risikofaktor for miste nyregraftet i tillegg til å øke risikoen for tidlig død. Disse resultatene må valideres i nye studier, men kan potensielt være viktig for oppfølgingen av nyretransplanterte og ha implikasjoner for bruk av immundempende medisiner. 


Torbjørn Heldal


 Sist oppdatert 04.10.2023