Women's experiences with hypnobirth - A qualitative study

2023 - Kvinners erfaringer med hypnofødsel – en kvalitativ studie

Uldal T, Østmoen MS, Dahl B, Røseth I Sex Reprod Healthc. 2023 Jul 17;37:100890.


Bakgrunn: Hypnofødsel er et fødselsforberedende kurs som benytter elementer fra hypnose for å øke deltakernes mestringsevne, både fysisk og mentalt, i forbindelse med fødsel.

Hensikt: Studien har som mål å utforske kvinners erfaringer med hypnofødsel.

Metode: Det ble gjennomført en kvalitativ studie med ni individuelle dybdeintervjuer, som deretter ble analysert ved hjelp av deskriptiv fenomenologisk metode.

Resultater: Kvinnene endret sitt perspektiv på fødselen og kom i kontakt med sine iboende ressurser. Teknikkene de lærte gjennom metoden bidro til økt kontroll og mestringsfølelse. Kvinnene utviklet en følelse av eierskap til fødselen og oppfattet sin aktive deltakelse som meningsfull. De ble informert om ulike valgmuligheter i forbindelse med fødselen, noe som muliggjorde informerte beslutninger. Erfaringene fra kurset stimulerte et ønske om større vektlegging av mental forberedelse innenfor det offentlige svangerskapstilbudet, med mål om å styrke kvinnenes tro på egen mestringsevne i forkant av fødselen – en tro de hevdet var avgjørende for deres positive fødselsopplevelser.

Konklusjon: Kvinnene rapporterte om en positiv fødselsopplevelse og en følelse av mestring, takket være kunnskap, verktøy og mental forberedelse de tilegnet seg gjennom hypnofødselskurset.

Nøkkelord: fødselsopplevelse; hypnofødsel; kvalitativ; mental forberedelse; selvhypnose

Idun RøsethSist oppdatert 04.09.2023