Midwives' experiences with accompaniment service work in Norway: A qualitative study.

2023 - Midwives' experiences with accompaniment service work in Norway

Jakobsen MH, Udjus E, Røseth I, & Dahl B Eur J Midwifery 2023 Feb 5

 
Hensikt: Undersøke hvordan jordmødre opplever å arbeide i følgetjenesten. 
 
Design: En kvalitativ intervjustudie. Setting: Individuelle semistrukturerte intervjuer via videoanrop utført i januar 2020. 
 
Deltakere: 12 jordmødre med erfaring fra følgetjeneste. 
 
Hovedfunn: Analysen resulterte i fire hovedtema. Jordmødrene opplevde et krevende ansvar i følgetjenesten, men arbeidsgleden overskygget ansvaret. De mente beredskap var en livsstil som ble motivert av relasjonen til de gravide. Det å fremstå som trygge jordmødre bidro til at kvinnene ble trygge. Jordmødrene opplevde samarbeidet i helsevesenet som avgjørende for en velfungerende følgetjeneste. Konklusjon: Jordmødre i følgetjenesten opplevde et krevende ansvar for å ivareta kvinner i fødsel. De fortalte at de hadde viktig kunnskap for å avdekke risiko for komplikasjoner, og kunne iverksette eventuelle tiltak. Jordmødrene opplevde en høy vaktbelastning som kompenseres dårlig, og en ledelse som ikke tok dem på alvor. Til tross for vanskelige situasjoner og stor arbeidsbelastning, så fortsatte de arbeidet i følgetjenesten for å kunne gi et godt tilbud til kvinner med lang reisevei til fødeinstitusjoner. 
 
Implikasjon for praksis: Jordmødrene fortalte at de hadde et sterkt ønske om å være med i følgetjenesten, og opplevde at de spilte en viktig rolle for kvinnene. Funn fra studien tyder på at det er organisatoriske utfordringer i følgetjenesten. Jordmødrene opplevde et behov for å evaluere dagens praksis vedrørende følgetjenesten, både for å sikre bedre arbeidsvilkår for jordmødrene og pasientsikkerheten for fødekvinner og deres barn.

 

​Idun Røseth

Link PubMed: 

Midwives' experiences with accompaniment service work in Norway: A qualitative study - PubMed (nih.gov)

Doi: 10.18332/ejm/160074

Sist oppdatert 14.02.2024