"Out of This World": Norwegian Women's Experiences of Medical Abortion Pain.

2023 - "Out of This World"

Røseth I, Lyberg AM, Sommerseth E, Sandvik BM, Dahl B J Multidiscip Healthc. 4 April 2023

Innledning: Medikamentell abort har blitt den dominerende abortmetoden i vestlige land og anses som trygg og effektiv i tidlig graviditet. I Norge er over 95 % av alle aborter frem til uke 12 medikamentelle. De fleste av disse sluttføres i kvinnens hjem. Selv om denne abortmetoden er betraktet som både trygg og sikker, er smerter en kjent bivirkning. 

Formål: Å utforske norske kvinners erfaringer med smerte ved utførelse av medikamentell abort hjemme. 

Materiale og metode: Vi rekrutterte 24 kvinner gjennom en annonse på Facebook og gjennomførte semistrukturerte, ansikt-til-ansikt-intervjuer. Intervjuene ble transkribert ordrett, og dataene ble analysert ved bruk av en fenomenologisk hermeneutisk metode. Resultater: For noen kvinner var aborten mindre smertefull men for de aller fleste var den mer smertefull enn forventet. Flere beskrev smerten som "ekstrem" eller som "en dag i helvete". Smerten, ofte ledsaget av kvalme og en generell sykdomsfølelse, kunne vare i timevis og for enkelte over døgn. Under abortprosessen beskrev flere av kvinnene at de mistet kontrollen over kroppen sin. Studien viser at smertene ved abort kan være svært intense, voldsomme og skremmende, og at mange kvinner opplever dem som mye verre enn menstruasjonssmerter og mer på linje med fødselssmerter. Kvinner kan også føle skam og engstelse for å snakke om abortsmertene, noe som kan påvirke deres evne til å søke hjelp fra helsevesenet. Få avdelinger tilbyr oppfølging og det er opp til kvinnene å selv søke hjelp dersom de er usikre på om smertenivået er normalt eller ved behov for ytterligere smertelindring. Å ta kontakt for å få hjelp kan oppleves som uoverkommelig, når man ligger sammenkrøket med rie-lignende smerter. 

Konklusjon: Kvinner trenger realistisk informasjon om smertens type og intensitet ved abort, samt smertestillende medikamenter basert på evidens. Psykologiske faktorer kan påvirke opplevelsen av smerte ved abort og bør derfor tas i betraktning i abortomsorgen.

Idun Røseth

Link PubMed:

 "Out of This World": Norwegian Women's Experiences of Medical Abortion Pain - PubMed (nih.gov)

Doi: 10.2147/JMDH.S399209Sist oppdatert 05.06.2023