Sosiale forskjeller i forprosjektet for tarmkreftscreening.

2023 - Valg av screeningmetode i et tarmscreeningprogram kan påvirke sosial ulikhet i tilbudet.

Berstad P, Schult AL, Hoff G, Ursin G, Randel KR Tidsskr Nor Legeforen 2023.

Et forprosjekt for det nasjonale tarmscreeningprogrammet har pågått i Østfold og Vestre Viken fra 2012 til 2023. 140.000 kvinner og menn i alder 50-74 år ble trukket ut fra Folkeregisteret, og ved loddtrekning ble de tilbudt enten screening én gang med sigmoidoskopi (undersøkelse av nedre ca. 50 cm av tarmen med en bøyelig «tarmkikkert») eller fire runder med undersøkelse for usynlig blod i avføringen hvert annet år. De som avga positive tester, ble anbefalt full undersøkelse av hele tykktarmen med koloskopi.

Oppslutningen var 60% ved første invitasjon i gruppen som ble tilbudt avføringstest og 52% i sigmoidoskopigruppen. Uansett screeningmetode var det lavere deltakelse blant dem med lavest inntekt og utdanning. Å leve uten partner, være født utenfor Norge og å ha en kjøretid på mer enn 20 minutter til screeningsenter ga også lavere oppmøte. Annen sykdom, spesielt diabetes og psykiske lidelser var forbundet med lavere deltakelse. Sosioøkonomi påvirket deltakelse i større grad ved sigmoidoskopi enn ved testing for blod i avføringen. 

Resultatene viste at screeningmetode påvirker sosial ulikhet i tarmscreeningtilbudet. Screening med krav om oppmøte i et screeningsenter for en invasiv undersøkelse skapte større sosiale forskjeller i tilbudet enn avføringstesten som kunne tas hjemme. Det nasjonale tarmscreeningprogrammet startet i 2022 med avføringstest som screeningmetode.

Geir Hoff Sist oppdatert 30.03.2023