Women's experiences with planned singleton upright breech birth - A phenomenological study

2024 Kvinners erfaringer med planlagt fysiologisk setefødsel.

Lindtveit, T., Skeie, M. C., Oommen, H. L., Ween-Velken, E. M., Sandhaug Nygaard, B., & Røseth, I. Sexual & reproductive healthcare : official journal of the Swedish Association of Midwives, 39, 100952

Mål: Utforske kvinners erfaringer med planlagt fysiologisk setefødsel.

Metode: Vi gjennomførte semistrukturerte dybdeintervjuer med fem førstegangs- og fem flergangsfødende kvinner som gjennomgikk en fysiologisk setefødsel på et sykehus i Norge og analyserte dataene ved hjelp av Giorgis beskrivende fenomenologiske metode.

Resultat: Fenomenet kvinners erfaringer med fysiologisk setefødsel blir presentert i fire hovedkonstituenter. "Mental forberedelse og kontroll", "Betydningen av delt beslutningstaking og tilstrekkelig informasjon", "Tillit og de mange 'ansiktene' til fødselspersonalet", og "'Jeg klarte det faktisk!': Mestring og kontroll i seteleie-posisjon". Viktigheten av mental forberedelse, innvirkningen av tidligere erfaringer og mottatt informasjon, samt oppbyggingen av tillit til jordmødre og gynekologer, utgjør de mest fremtredende temaene. Det legges også vekt på betydningen av å ha en følelse av medbestemmelse, kontroll og evnen til å mestre situasjonen.

Konklusjon: Kvinnene hadde ulike erfaringer med fysiologisk setefødsel og beskrev alt fra drømmefødsel til mer utfordrende fødsler. Følelsen av å ikke være forberedt, manglende informasjon, tap av medbestemmelse og kontroll påvirket fødselsopplevelsen negativt. Tillitsfulle møter med sensitive fødselshjelpere som ivaretok kvinnene og sørget for tilstrekkelig informasjon, bidrog til en god fødselsopplevelse. Funnene indikerer et behov for økt informasjon og en mer individuell tilpasset fødselsomsorg.

Idun Røseth

Link PubMed

Doi: 10.1016/j.srhc.2024.100952

Sist oppdatert 12.04.2024