Early high efficacy treatment in Multiple Sclerosis is the best predictor of future disease activity over 1 and 2 years in a Norwegian population-based registry.

2021 - Det tradisjonelle førstevalget av immundempende medikamenter ved MS bør revurderes.

Simonsen CS, Flemmen HØ, Broch L, Brunborg C, Berg-Hansen P, Moen SM, Celius EG Frontiers in Neurology, 2021


 
Multippel sklerose (MS) er en kronisk autoimmun sykdom i sentralnervesystemet. Det finnes ingen  kurativ behandling, men de siste 25 år har det kommet økende antall sykdomsbremsende medikamenter. Disse deles i såkalte moderat og høyeffektive medikamenter. Tradisjonelt har man startet de såkalte moderate medikamenter (med færre bivirkninger) og skiftet over til høyeffektivt medikament hvis responsen ikke har vært tilfredsstillende. Retningslinjer de senere årene har anbefalt at flere personer med MS skal få tilbud om høyeffektiv behandling tidlig i sykdomsforløpet, men forskjellene i behandlingstradisjon har vært ulik.

Målet med den forebyggende behandlingen er å bremse sykdomsutviklingen slik at det ikke dukker opp nye tegn til sykdomsaktiviet, det som kalles «no evidence of disease activity» (NEDA). For å oppnå NEDA skal det ikke være forverring i funksjonsnivå, ingen nye symptomer og ingen nye forandringer ved MR undersøkelse av sentralnervesystemet.

Denne forskningsrapporten er basert på MS-registeret for Buskerud, Telemark og Oslo. Vi har analysert forløpsdata fra 694 personer med MS som har startet sykdomsbremsende medikasjon fra og med år 2006 (året da vi fikk tilgjengelig det første høyeffektive bremsemedikamentet). 
 
Denne studien viser at gruppen som starter med høy-effektiv medikasjon har større sannsynlighet for å oppnå NEDA-status (ingen tegn til sykdomsaktivitet) etter ett og to års oppfølging enn de som starter med moderat effektivt medikament.  68% av personer med MS som får høyeffektiv behandling som første medikament oppnår NEDA ett år etter behandlingsstart, mens tilsvarende tall er 36 %  hos  personer som får moderat effektiv behandling først. Det er også god grunn til å hevde at tidlig sykdomskontroll forebygger framtidig sykdomsøkning.

Funnene i denne studien gir grunnlag for å revidere de nasjonale behandlingsretningslinjer til  å anbefale at en ved forebyggende behandling av MS starter med et av de høyeffektive medikamentene.

Heidi Øyen Flemmen

PubMed

Doi: 10.3389/fneur.2021.693017

Sist oppdatert 25.01.2022