Delirium blant hjemmeboende eldre med hjemmesykepleie

Delirium (akutt forvirring) sees hos omtrent 20% av eldre pasienter innlagt i sykehus. Nyere forskning har vist at delirium ved akutt sykdom er en risikofaktor for utvikling av kronisk kognitiv svikt. Hvorvidt delirium i seg selv er årsaken til dette, er ikke kjent.

Publisert 02.06.2015
Sist oppdatert 03.10.2023

Eldre hjemmeboende personer som mottar hjemmesykepleie utgjør en populasjon med høy risiko for innleggelse i sykehus. I dette prosjektet undersøkes eldre hjemmeboende sin funksjonsevne hvert halvår i to år. Ved akutt sykdom eller sykehusinnleggelse blir personene fulgt tett med tanke på utvikling av delirium. Dette studiedesignet gir oss mulighet til å studere delirium sin påvirkning av pasientens videre prognose, justert for faktisk funksjon før et delirium.

Prosjektet er lagt til Sandefjord kommune og 300 personer planlegges inkludert i prosjektet. Studieoppstart er 1. mai 2015.

Prosjektets lønnsmidler er finansiert av Helse Sør-Øst, TeVe, og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester avdeling Vestfold. Driftsmidler er finansiert via Norges Forskningsråd.

Prosjektet eies av Geriatrisk avdeling, Oslo Universitetssykehus og TeVe.

Samtykkeskjema pasient

Publikasjoner

i Cristin: Maria Krogseth, lege Phd. postdoc.