Henvisning, innleggelser og lovverk

Sjekkliste ved henvisning til UPS - Ungdomspsykiatrisk senter

Henvisning til UPS - Ungdomspsykiatrisk senter ved Sykehuset Telemark.

Ofte er ikke en spesifikk diagnose den viktigste henvisningsgrunn, men heller de problemområder og ferdigheter som er spesielt vanskelige for ungdommen. Inneliggende på UPS kan ha ulike type problemer. Noen er triste hele tiden, mens andre skifter mellom det å være trist og glad uten at noen forstår hvorfor. Enkelte har det man med et fellesord kaller spiseforstyrrelse. Andre igjen har opplevd vonde ting som kan være svært vanskelig å forstå og takle. Ungdommen kan oppfatte verden og omgivelsene på sin egen måte, noe som kan være vanskelig for pårørende å forstå.
Noen har kun ett av disse problemene, andre har flere på samme tid. Dette er kun noen få eksempler på hva ungdommen opplever som sitt problem.

Ungdom legges inn ved UPS hovedsaklig etter henvisning fra barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ( BUP ). Enheten tar imot både planlagte og akutte innleggelser. Ø-hjelpsinnleggelser foregår via Seksjon for akuttpsykiatri med overføring til UPS påfølgende virkedag eller etter at nødvendig stabilisering er gjennomført.

Innleggelse ved UPS kan være korte perioder for å avhjelpe akutte vansker, utredningsopphold eller behandlingsopphold av kortere eller lengre varighet.
Innleggelse ved enheten skjer etter lov om psykisk helsevern. Ungdom over 16 år samtykker selv til å være innskrevet ved enheten. Ungdom under 16 år blir skrevet inn på foreldrenes samtykke. Ungdom skrevet inn på foreldrenes samtykke som er uenige i innleggelse, kan klage til kontrollkommisjonen. Dette kan ungdommen få hjelp til ved enheten.

Ved frivillige innleggelser kan ungdom/ foreldre når som helst skrive seg/ ungdommen ut.

 
Sist oppdatert 02.10.2023