Samarbeid med enhet for tverrfaglig smertebehandling

​Enhet for tverrfaglig smertebehandling ved Sykehuset Telemark utreder og starter behandling av pasienter med langvarige smerteproblemer som ikke kan håndteres tilfredsstillende i kommunehelsetjenesten eller i den øvrige spesialisthelsetjenesten.

Etter et begrenset antall konsultasjoner overføres pasientene tilbake til kommunehelsetjenesten.;

Enhet for tverrfaglig smertebehandling jobber tverrfaglig og har høyt fokus på pasientens aksept for sin tilstand og mestring i hverdagen, mer enn å tilstrebe smertefrihet. Enheten tar ikke over reseptforskrivingen eller behandlingen av pasienten, men kommer med råd og veiledning eller drøfter utfordringene sammen med fastlegen.

Foreskriving av vanedannende legemidler, dvs alt av opiater, gjøres i samarbeid med fastlegen slik at fastlegen selv

kan gjøre en siste vurdering på om dette er hensiktsmessig for pasienten og så skrive ut resepten til pasienten.

Ikke-medikamentelle smertereduserende og –mestrende tiltak som vurderes ved indikasjon ved poliklinikken er psykomotorisk fysioterapi (kun orienterende kartlegging), tens- og qutenzabehandling.

Hvilke pasienter kan henvises smertepoliklinikken?

Pasienter med:

 • ​langvarig smerte med varighet over 6 mnd som er:

  • Ferdig utredet og avklart hos andre spesialister

  • Multifaktorielle

  • Høyt medikamentforbruk uten klar indikasjon.

  • Behov for smertemestring

 • smertetilstander det kan være aktuelt å henvise før det er gått 6 mnd:

  • ​Akutte vanskelige smertelidelser med risiko for kronifisering (som CRPS)

  • Der det er behov for behandling kun smertepoliklinikken tilbyr (Qutenzabehandling ifm Herpes Zoster nevralgi mm)

 • behov for Helfosøknad for individuell refusjon av utgifter til opioider hos pasienter som bruker over 100 mg orale morfinekvivalenter per døgn

NB! Ad pkt. Høyt medikamentforbruk uten klar indikasjon:

Formålet med å motta disse er å motivere til reduksjon og helst seponering av opioider, der fastlegen ikke lykkes alene.

Der hvor pasienten fortsatt jakter en forklaring og konkret behandling/kurering av smertene/plagene, der lykkes vi sjeldent å motivere for nedtrapping/seponering av opioider – derfor er det viktig at det ikke gjenstår utredning/operasjoner.

Vi gjør selvfølgelig unntak i noen særtilfeller, spesielt på yngre pas​ienter, der vi mener det er viktig å komme på banen, f.eks. noen kvinner med endometriose som har risikabel opioidbruk, unge pasienter med utfordrende kroniske lidelser f.eks.osteochondrose.​

Hva bør henvisningen inneholde?

NB! Start alltid henvisningen med: Pasienten henvises fordi…

Henvisningen bør optimalt sett inneholde:

 • ​Henvisers og pasientens forventning til utredning/behandling. Tidligere behandling.

 • Pasientens opplevelse av egen situasjon og ønske om hjelp.

 • Beskrivelse av smertetilstanden: Karakter, lokalisasjon, varighet av smertetilstanden og fysisk funksjon/daglig fungering. Tidligere og pågående legemiddelbruk.

 • Komorbiditet: Somatisk og psykisk sykdom. Søvnforstyrrelser. Rusadferd.

 • Psykososial situasjon: Familie og arbeid/ytelser. Behov for tolk og hvilket språk.
Sist oppdatert 15.06.2023