Sjekkliste ved henvisning til Barne- og ungdomsklinikken (BUK)

Gjelder vedlegg 2 til delavtale 4.4.8 om samarbeid knyttet til tjenester til barn og unge.

Henvisning til BUK

 • Henviser følger gjeldende prosedyrer for henvisning til spesialisthelsetjenesten.
 • Fastlege/lege eller leder av barnevernstjenesten henviser til BUK.
 • Fastlege/lege skal undersøke barnet/ungdommen før henvisning og beskrive dette i henvisningen.
 • Kommunale instanser så som PPT, helsestasjon og andre vil ofte være ”medhenvisere”. Det må da komme klart fram i henvisningen hvilken rolle de har/har hatt i saken. Nødvendige papirer derfra blir lagt ved henvisningen.
 • All henvisning må skje med samtykke fra pasienten ( over 16 år) eller foresatte. Unntaksvis kan henvisning med bare den ene forelders samtykke, eller der ungdommen selv ikke har samtykket, mottas. Dette er hjemlet i pasientrettighetsloven §4-3 og 4-4. 
 • I henvisningen skal det være notert navn på foresatte, telefon nr., språk hvis behov for tolk og samtykke.
 • I henvisningen skal det fremkomme klare problemstillinger som henviser ønsker vurdert utredet eller behandlet, samt at kommunal behandling er vurdert som ikke tilstrekkelig.
 • I henvisningen skal det foreligge oppdatert medikamentliste og opplysninger om hvilke kommunale tjenester pasienten mottar.

BUKs ansvar ved mottatte henvisninger

 • Henvisning vurderes etter gjeldende forskrifter og prioriteringsveiledere.  Det tas stilling til om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp, og innen hvilken tid rettigheten skal gis
 • Svar på søknad sendes pasient og henviser innen 10 virkedager.
 • I svaret angis om barnet/ungdommen er vurdert å ha rett til prioritert helsehjelp, frist for oppstart og beregnet ventetid. Max ventetid vil være 3 måneder og dette skal oppgis.
 • Ved behov skal det innhentes supplerende opplysninger.
 • I noen tilfeller kan pasienten bli innkalt til en vurderings samtale.
 • Ved avvisning av søknad kan BUK skissere hvor kommunen alternativt kan henvise.
Sist oppdatert 19.09.2023