Tverrfaglige rehabiliteringstiltak - ABC-sjekkliste

Hvilke pasienter trenger videre rehabiliteringstiltak?

Rehabilitering i Sykehuset Telemark: ABC er utviklet i akuttsykehuset STHF. Rehabiliteringsavdelingen ved STHF har blant annet et tilbud for tidlig kompleks rehabilitering. Pasientgrunnlaget består av hjerneslag, hodeskader, intensiv-overlevere etter ulike sykdom og skade eks. infeksjoner/hjertestans/ komplikasjoner ved alvorlig sykdom, ryggmargsskade, etc., hvor behovene for sykehuskompetanse fortsatt er stor, men hvor det er viktig å komme tidlig i gang med tverrfaglig rehabiliteringsinnsats. Pasientene drar ofte videre til spesialisert rehabilitering eller kommunal oppfølging/ rehabilitering i etterkant.

Ambisjonen med sjekklisten har vært å kartlegge pasienter på en lik og systematisk måte ved henvendelser/ tilsyn. ABC er et verktøy for mer åpenhet rundt hva vi legger vekt på i videre rehabiliteringstiltak for pasient, pårørende og kollegaer.

Revisjoner og erfaringer: ABC har gradvis blitt utviklet siden 2009, og har blitt revidert en rekke ganger. Det tverrfaglige rehabiliteringsteamet har deltatt i utviklingsarbeidet. ABC er også brukt på alle pasienter med nye hjerneslag i sykehusets slagavdeling siden 2018. Vi har hatt dialog og erfaringsutvekslinger med en «Quest back undersøkelse» (2019) hvor Sykehuset i Vestfold deltok.

Sjekklisten har også blitt testet ut i slagenheten ved Sykehuset i Østfold, hvor det i mindre grad finnes tilbud om rehabilitering i sykehuset
Sentrale interne aktører som har bidratt i utviklingen av ABC sjekkliste er Ottar Berg, Nasira Khalid, Nina Mc Neill, Thomas Lie, Gro Aasland og Caroline Torskog.
Nasjonal kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR), med Stein Arne Rimehaug i spissen har bidratt, spesielt for å sammenligne ABC opp mot andre aktuelle kliniske verktøy.
ABC-sjekkliste har blitt løftet frem i forbindelse med Covid- 19 og tidlig-rehabilitering, i regi av Helse Sør-Øst. I dette arbeidet er det gjort en revisjon av ABC.
Ved utviklingen av et rehabiliteringsregister, vil det komme flere scoringsverktøy som kan komplettere ABC-sjekklisten.


  • Noen pasienter er «for dårlige» og det er ikke mye å hente akkurat nå ved videre tverrfaglige rehabiliteringstiltak? Hva kjennetegner disse pasientene?
  • Andre har såpass små utfall og følger av akutt sykdom/ skade at det ikke er nødvendig med videre tverrfaglige rehabiliteringstiltak? Hva kjennetegner de pasientene som er «for lette»?
  • Hva kjennetegner de som er «egnede» for videre tverrfaglige rehabiliteringstiltak, og hvordan skal vi jobbe med disse pasientene ut fra samlet kompleksitet?
ABC-sjekkliste er ment å kartlegge kompleksiteten hos den enkelte pasient på en slik måte at vi kan sette inn riktige faggrupper og velge riktig nivå for videre rehabiliteringstiltak, og bidra til å identifisere pasienter som vil ha nytte av videre tverrfaglige rehabiliteringsinnsatser, allerede fra akutt sykdom og skade.

Hvordan bruke skjemaet - ABC-sjekkliste

ABC kan fylles ut ved hjelp av informasjon i journalsystemet, ved samtale med personell og pårørende og krever ikke våken pasient.
 
Kompleksitet: ABC er basert på International Classification of Functioning (ICF) dimensjonene. Barthel eller tilsvarende mål på generell funksjon kan gjerne brukes samtidig. De ulike ICF dimensjonene er gitt egne seksjoner i ABC. Disse vil igjen legge føringer på hvilken kompetanse som behøves.
 
Nivå: ABC peker på rett nivå - om kommunal eller spesialisert rehabilitering best kan ivareta de ulike IDF dimensjonene. 
Hva kan ivaretas inne i akuttsykehus, og hva bør henvises til spesialisert rehabilitering, eller er kommunal oppfølging tilstrekkelig?
 

 


Sist oppdatert 04.01.2023