Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget - KPU

Sykehuset Telemark har Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (KPU) både i den enkelte klinikk og felles på foretaksnivå. Utvalgene skal arbeide for å fremme kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen. De klinikkvise utvalgene ledes av klinikksjef og felles utvalg ledes av fagdirektør.

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg, både på foretaksnivå og i den enkelte klinikk, skal:

  • Bidra til å sikre at sykehusets kvalitetssystem og system for avviksbehandling drives i henhold til gjeldende krav og fungerer på en hensiktsmessig måte for alt personell ved STHF.  
  • Bidra til å sikre at sykehusets pasientbehandling/helsetjenester utføres i henhold til gjeldende lovkrav og interne krav forankret i sykehusets kvalitetssystem.
  • Behandle saker og følge opp informasjon som formidles  til KPU på en forsvarlig måte. Herunder å spesielt sørge for at nødvendige forebyggende og risikoreduserende tiltak blir raskt iverksatt.
  • Identifisere områder for forbedring og læring gjennom å følge utviklingen i brukerundersøkelser, avvik inklusive meldepliktige hendelser, klage- og erstatningssaker, tilsyn og interne revisjoner.
  • Avdekke behov for og bidra til utvikling og forbedring av prosedyrer/retningslinjer og utøvelse av praksis. Stimulere til kvalitetsutvikling og forbedringsarbeid gjennom informasjonsspredning og samarbeid internt/eksternt.
  • Fremme sykehuset som et ledende sykehus innen utvikling av kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen.  
  • Felles KPU for hele sykehuset er rådgivende for adm.dir. KPU,  klinikkvis KPU er rådgivende for den enkelte klinikksjef.  

Kontaktinformasjon KPU ved Sykehuset Telemark:  
Halfrid Waage, leder av KPU: waah@sthf.no  


Sist oppdatert 21.11.2022