Gammeldags vekt

Kvalitet og pasientsikkerhet

Kontaktinformasjon til Kvalitetsavdelingen

Sykehuset Telemark måler og offentliggjør indikatorer for kvalitet.

Helsenorge

På den offentlige helseportalen Helsenorge finner du  samlet oversikt over våre kvalitetsindikatorer. Her finner du også nasjonale oversikter, og kan lese mer om kvalitetsindikatorer i helsetjenesten.

Kvalitetsindikatorer for Sykehuset Telemark på Helsenorge

Oppdatert informasjon om ventetider er tilgjengelig på helsenorge.no/velg-behandlingssted.

Velg behandlingssted  på Helsenorge​ - alle behandlingssteder som rapporterer ventetider

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har informasjon på sine nettsider om rammeverket for de nasjonale kvalitetsindikatorene og hvordan disse måles.

Nasjonale kvalitetsindikatorer - helsedirektoratet

Et medisinsk kvalitetsregister samler informasjon om utredning, behandling og oppfølging av pasienter innenfor definerte sykdomsgrupper.
Hovedformålet med de medisinske kvalitetsregistrene er å bidra til bedre kvalitet for pasienten, og minske uønsket variasjon i helsetilbud og behandlingskvalitet. Resultater fra registrene skal brukes til kvalitetsforbedring, og være en kilde til kvalitetssikring og forskning.

Les mer på kvalitetsregistre.no


For å ivareta pasientsikkerheten arbeides det systematisk med å rapportere og analysere uønskede hendelser (§3-3 meldinger). 

Les mer om​​​​​ forebygging av uønskede hendelser

​​​Her finner du informasjon om pasientsikkerhetsprogrammet​

Folkehelseinstituttet har samlet resultater og rapporter om hvordan brukere opplever helse- og omsorgstjenester.   Her finnes også spørreskjemaer, sjekklister og andre verktøy for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser.

Se folkehelseinstituttets hjemmeside

 

PasOpp-undersøkelser

På folkehelseinstituttets nettside finner du også PasOpp-undersøkelsene som er gjennomført på ulike områder siden 2006.

Se www.fhi.no/publ/, du kan avgrense søket til PasOpp-rapport for en oversikt over rapporter og tema.

Forbedringsarbeid

Sykehuset Telemark er en del av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Les mer om kvalitet og pasientsikkerhet i Helse Sør-øst

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (KPU) ved Sykehuset Telemark

Sykehuset Telemark har Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (KPU) både i den enkelte klinikk og felles på foretaksnivå. Utvalgene skal arbeide for å fremme kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen. De klinikkvise utvalgene ledes av klinikksjef og felles utvalg ledes av fagdirektør.

Les mer om KPU

Tilsyn og revisjoner

Sykehuset Telemark vektlegger informasjon og åpenhet i vårt systematiske forbedringsarbeid, og tilsyn og revisjoner står sentralt.
Tilsyn og revisjoner gjennomført ved Sykehuset Telemark finner du søkbart på tilsynsmyndighetenes egne nettsider.

Ta gjerne kontakt med Kvalitetsavdelingen for mer informasjon:
Kvalitetssjef Elisabeth Hessen, mobil: 982 51 594.

Aktuelle tilsynsmyndigheter

Fylkesmannen i Telemark

Statens helsetilsyn

DSB

Konsernrevisjon

Arbeidstilsynet

Statens legemiddelverk

Mattilsynet

Fylkesmannens miljøavdeling

Branntilsyn i kommunene

Skien kommune

Porsgrunn kommune

Notodden kommune

Seljord kommune

Tinn kommune

Akkreditering og sertifisering

ISO-standarder på standard.noDNV-GL (ISO sertifisering, avtale m/HSØ)
Norsk akkreditering (Akkreditert: Laboratoriemedisin og Avdeling for fertilitet)

Revisjoner og tilsynssaker blir lagt fram for styret.

Se oversikt over styrets møter og saksdokume​​nter

Ved Sykehuset Telemark mener vi det er viktig å lære av feil/problemer som oppstår, og ta dette med i det kontinuerlig forbedringsarbeidet. Vi er derfor avhengig av at våre samarbeidspartnere melder om avvik og uønskede hendelser.

Ønsker du å melde feil/avvik ber vi deg om å benytte et skjema, som du så må sende i papirpost:Sist oppdatert 19.04.2024