Styret

Styret  ved Sykehuset Telemark består av syv medlemmer oppnevnt av Helse Sør-Øst RHF, og fire representanter valgt av og blant ansatte. Styremøtene er åpne for publikum og presse. Saksdokumenter blir publisert på nett, vanligvis en uke før styrets møte.

Instruksen for styret ved Sykehuset Telemark er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak. Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, styremøtenes innhold og gjennomføring, samt å fungere som en rettesnor for styremedlemmene og daglig leder når det gjelder rolleforståelse, plikter og ansvar.

I tillegg til styreinstruksen er styret bundet av de regler som følger av lov, vedtekter eller instruks i vedtak fra foretaksmøte. Det vises spesielt til helseforetaksloven.

Dokumenter til nedlasting

Instruks for styret ved Sykehuset Telemark (pdf)

Instruks for administrerende direktør ved Sykehuset Telemark (pdf)

Vedtekter for Sykehuset Telemark (pdf)

Styreleder: Anne Biering

Nestleder: Kine Jordbakke
Styremedlem: Frode Myrvold
Styremedlem: Per Christian Voss
Styremedlem: Kathan Al-azawy
Styremedlem: Trygve Kristoffer Nilssen
Styremedlem: Marjan Farahmand

Styremedlem: Janne Olimstad Guldbjørnsen (valgt av og blant ansatte)
Styremedlem:  Elise Haugerø (valgt av og blant ansatte)
Styremedlem: Arne Runde (valgt av og blant ansatte)
Styremedlem: Johanne Haugan (valgt av og blant ansatte)​

 

Styresekretær Tone Pedersen, e-post: tone.pedersen@sthf.no  tlf. 35 00 38 75

Det er utarbeidet en veileder for styrearbeid i helseforetakene. Denne er utarbeidet av de fire regionale helseforetakene som på basis av veileder fra departementet i fellesskap har tilpasset veilederen til helseforetaksnivå. 

Veilederen gir en ort orientering om styrearbeid i helseforetak, og er ment som et bidrag til styrenes rolleforeståelse og rolleutøvelse. 

Veilederen sammenfatter gjeldende rettsregler og gitte styringskrav, samt inneholder en omtale av styrearbeid som er av mer veiledende karakter

Veileder for styrearbeid i helseforetak (pdf)

Protokoller

    Styresaker fra avholdte styremøter

    ​​​​​Styresaker fra avholdte styremøter er tilgjengelig på våre nettsider 5 år tilbake i tid.  Har du behov for dokumenter lenger tilbake i tid, kontakt postmottak@sthf.no.

    Kommende møter

    Sist oppdatert 05.04.2024