Kontaktsykepleiernettverk

Om nettverket, samarbeidsavtale, funksjonsbeskrivelse og kompetanseplan

Vi arbeider for at alle kreftpasienter i Telemark skal oppleve helsetjenesten som en sammenhengende behandlingskjede, at kontaktsykepleier og fastlege har et tett samarbeid samt god samhandling på tvers av tjenestenivåer - preget av gjensidig respekt.

En gruppe mennesker som går på en sti foran et slott

Nettverket i Telemark består av kontaktsykepleiere som arbeider i hjemmesykepleien, sykehjem og sykehus.

Funksjonen som kontaktsykepleier er en personlig oppnevnelse knyttet til arbeidsfelt og kompetanseområde. Kontaktsykepleierne arbeider i hjemmesykepleie, sykehjem og sykehus.

Palliativ enhet​ ved Sykehuset Telemark koordinerer arbeidet i nettverket.

Mål for arbeidet er å bidra til at pasienter og pårørende opplever trygghet, kontinuitet, tett oppfølging og god symptomlindring i sykdomsforløpet, uavhengig av om pasienten er hjemme eller innlagt i institusjon.

Vi arbeider derfor for at:

  • ​alle kreftpasienter i Telemark skal oppleve helsetjenesten som en sammenhengende behandlingskjede
  • kontaktsykepleier og fastlege har et tett samarbeid
  • god samhandling på tvers av tjenestenivåer preget av gjensidig respekt

Kontaktsykepleier har definert ansvarsområde og funksjon innenfor kreftomsorg og palliasjon på sitt arbeidssted. Dette omfatter:

  • ​klinisk virksomhet
  • samhandling - systemarbeid
  • kompetanseheving

Nettverkets verdier er livshjelp, omsorg og samarbeid.  

Logo for kontaktsykepleiernettverket i Telemark

Symbolet og verdiene for nettverket ble utarbeidet og vedtatt på høstsamlingen for kontaktsykepleiere i Morgedal 2003.

Symbolet for nettverket er utledet av en brennende fakkel. Den kan gi assosiasjoner til ild, varme og lys. Symbolet kan også framstå som en "dråpe" som sprer ringer i vannet og gi assosiasjoner til spredning av kompetanse og samarbeid.

Logoen blir ofte brukt sammen med verdiene for kontaktsykepleiernettverket livshjelp, omsorg og samarbeid. Men den vil også brukes sammen med visjonen for Palliativ enhet som er ”liv til livet”.

Samarbeidsavtale, funksjonsbeskrivelse og kompetanseplan

I kommunene er nettverket er forankret på ledernivå gjennom samarbeidsavtale om drift av kontaktsykepleiernettverket for kreftpasienter i Telemark, mellom kommunene og Sykehuset Telemark. Intensjonsavtalen blir revidert ved behov.

Partene i avtalen forplikter seg på  bidra til at målsettingen for nettverket kan realiseres og til å legge forholdende til rette for at kontaktsykepleierne kan utøve sin funksjon.

​Delavtale 4.4.7 Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling


I Sykehuset Telemark er nettverket forankret i kvalitetssystemet.

Det er utarbeidet funksjonsbeskrivelse som gir nærmere beskrivelse av hvilket ansvar som er lagt til kontaktsykepleierfunksjonen.

Funksjonsbeskrivelse kontaktsykepleier i sykehus (pdf)

Funksjonsbeskrivelse kontaktsykepleier i kommunen (pdf)

Funksjonsbeskrivelse kontaktsykepleier i sykehjem (pdf)

Hovedoppgaver som ligger i funksjonen til kontaktsykepleier er:

  • ​å ivareta kontakten med aktuelle pasienter og deres pårørende
  • å ivareta systemarbeid, sikre gode strukturer og rutiner for oppfølging og pleie av kreftpasienter og pasienter med behov for lindrende  behandling
  • å gi veiledning og rådgivning til kollegaer
  • undervisning innenfor fagområdet

Funksjonsbeskrivelsen må tilpasses lokale forhold.

Det er utarbeidet kompetanseplan for kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling.

Kompetanseplanen skal bidra til at kontaktsykepleierne har en plattform av kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør dem i stand til å utøve og stimulere til god kvalitet på kreftomsorg og lindrende behandling.

Kompetanseplan for kontaktsykepleiernettverket​
Sist oppdatert 14.06.2023