Pasientforløp for kreftpasienter etter avsluttet tumorrettet behandling

Kort forventet levetid - hjemmebesøk fastlege og kontaktsykepleier

Momenter ved brytningspunkt ved antatt begrenset eller kort forventet levetid.  Det må nå planlegges en felleskonsultasjon/ felles besøk fra kontaktsykepleier / fastlege, ev. palliativt team. Vi vil nå planlegge livets siste fase.

​Momenter​​ 

 • Symptomstatus
 • Omsorgssituasjon – er det nok hjelp hjemme
 • Pårørendes situasjon
 • Syn på egen sykdom – momenter fra forhåndssamtalen følges opp. Bekymringer?
 • Oppdatere medisinliste:
  • «De 4 medikamentene» til livets siste fase (resepter)
   • Startes nå? (Startes senere: hvem kontakte for start: fastlege? Legevakt?)
  • Hvilke tabletter kan seponeres (når pasienten ikke klarer), og hva må erstattes 
 • Behandlingsavklaring. «Vi vil nå forsøke å håndtere situasjonen på kommunalt nivå»
 • Notere HLR minus og kort forventet levetid i Kjernejournal?

Spesielt for kontaktsykepleiere

 • Utstyr for s.c. administrasjon av medikamenter (NaCl til s.c. nåler)
 • Inkontinensutstyr / kateterisering? Resepter på dette (501/502)
 • Informere samarbeidsparter (kollegaer) om pasientens helsetilstand, hva som er sagt, hva som er gjort 
 • og plan videre
 • Kan det komme endringer? Dokumenter plan ved påkommende endringer. Hvem kontaktes? Spesielt viktig for kveld / natt / helg for å unngå unødvendige innleggelser
  • ​«Plan B» – nødvendig å forberede muligheter for sykehjemsplass i beredskap?
 • Avklare roller; kontakt fastlege eller palliativt team
 • Ivareta pårørende

Husk 

 • Neste avtale
 • Sende DIALOG / E-meldinger til samarbeidsparter (fastlege, kontaktsykepleier, palliativt team, legevakt?) 

RessurserSist oppdatert 04.04.2023