Kortversjon - Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehuset

Forkortet utgave av Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehuset. Versjon 1.1, januar 2021. Ansvarlig: Samarbeidsutvalg for Leger i Telemark (SULT) Kontaktperson: Samhandlingskoordinator ved Sykehuset Telemark

​​Innledning 

En arbeidsgruppe av leger i Telemark (fastleger/praksiskonsulenter og representanter for legene ved STHF) har gjort justeringer i anbefalinger laget av NFA I 2017. Nummereringen i denne kortversjonen følger fullversjonen.

​​​1.Henvisning 

1.2.      Tilstreb å gi god og poengtert informasjon. 

1.4.      Sørg for oppdatert LiB-liste i henvisningen. 

1.7.      Svar fra relevant billeddiagnostikk kopieres inn i henvisningen. 

1.8.      Når fastlege henviser til flere undersøkelser samtidig, bør dette oppgis i henvisningen. 

2.Utskrivning 

2.1 Epikrise og polikliniske notat 

2.1.1    Fastlege får epikrise og kopi av relevante polikliniske notater med mindre pasienten motsetter seg det, også fra avtalespesialister. 

2.1.2.   Samme-dags-epikrise og kopi av polikliniske notater er et mål for alle pasienter som trenger oppfølging hos fastlege. 

2.1.4.   Epikrisen bør gi poengtert oppsummering av sykehusopphold, korrekt LiB-liste og videre plan for behandling og kontroll. 

2.1.5.   Det bør tydelig fremkomme hvem som har ansvar for hvilke oppfølgingsoppgaver. 

2.1.6.   Dersom ansvar for kontroll skal overføres til fastlege gis råd om innhold, hyppighet og varighet av kontrolloppfølgingen. 

2.2 Timebestilling 

2.2.1.   Pasienten får som hovedregel ansvar for å bestille time hos fastlege etter sykehusopphold.

2.2.2.   Dersom det er nødvendig med rask oppfølging, må sykehuset bidra til å sikre at pasienten får time på fastlegekontoret. 

2.3 Resepter, samstemming og vedlikehold av legemidler i bruk (= LIB-liste) 

2.3.1.  Partenes felles ansvar 

2.3.1.1. Ved endringer i pasientens medisinering, må aktuelle lege oppdatere reseptformidleren med fokus på å registrere seponeringer, unngå dobbeltforskrivninger og farlige interaksjoner.  

2.3.2. Fastlege sørger for: 

2.3.2.2. At pasientene har oppdatert LiB-liste som skrives ut ved konsultasjoner og ellers ved behov. 

2.3.2.3. At det er samsvar mellom LiB- liste og eventuelt ordinasjonskort Multidose (MD). 

2.3.3. Sykehus, avtalespesialister og andre samarbeidsparter sørger for 

2.3.3.1. Å etterspørre LiB-listen både ved innleggelser og polikliniske kontakter. 

2.3.3.2. Å gi korrekt LiB-liste i epikriser med begrunnelse for endringer i LiB. 

2.3.3.3. Å gi resept på nye legemidler og oppdatere reseptformidleren ved endret dosering eller skifte av legemidler. 

2.3.3.4. Vanskelig tilgjengelige medikamenter gis med ved utskrivning for de første dagene. 

2.3.3.5. Fastlege har ansvar for multidose, men sykehuset må melde endringer straks til multidose ved utskrivelse.

2.4. Blodprøver, radiologiske undersøkelser og andre prøver 

2.4.1./2.4.2 Legen som stiller indikasjonen for prøven/undersøkelsen, skal skrive rekvisisjon, sørge for at prøven blir tatt, vurdere svaret og som hovedregel gi nødvendig informasjon til pasienten når svar foreligger.

2.4.3.    Prøver som er rekvirert av sykehuslege kan tas på fastlegekontoret dersom dette åpenbart er best for pasienten, for eksempel ved lang reisevei til sykehus. 

2.4.4.1. Ved bruk av privat aktør (Lab. /Rad.) skal fastlege be om at svar sendes aktuell enhet på STHF når pasienten skal henvises eller er i aktiv behandling ved sykehuset.

2.5. Sykmelding 

2.5.1.    Legen som stiller indikasjon for sykmelding, skriver første sykmelding. 

2.5.3.    I forbindelse med behandling på sykehus, skriver sykehuslegen sykmelding hvor det, uavhengig av pasientens arbeidsoppgaver, er et absolutt medisinsk behov for avlastning. 

2.5.4.   Tidspunkt for eventuell kontroll for oppfølging av sykmelding hos fastlege angis i epikrisen. 

2.5.5.   Fastlegen bør ha ansvaret for sykmelding der det er aktuelt med tilpasset arbeid og/eller gradert sykmelding. 

​3. Pasienttransport 

3.1.      Ved henvisning til sykehus vurderer fastlegen pasientens behov for transport og skriver rekvisisjon. Ved reise til poliklinikk, laboratorier eller røntgen, skal det skrives rekvisisjon både for tur- og returreisen.

3.2.      Ved videre behandling og kontroller i sykehusets regi vurderer sykehuset behovet for transport og skriver eventuelt rekvisisjoner. Dette må framgå i innkallingsbrev. 

4. Samarbeid ved kompliserte, sammensatte lidelser 

4.4.      Innspill og råd om behandlingen: 

4.4.1.  Rådslagning mellom sykehusspesialistene dokumenteres i journal og konklusjon om videre behandling sendes alle elektronisk. 

4.4.2.  Fastlege sender elektronisk dialogmelding til aktuell klinisk avdeling når vesentlige momenter bør deles.

4.4.3.  Behandlingsansvarlig lege kan kontakte fastlege via elektroniske dialogmelding. 

5. Rådgivning og gjensidi​​g tilgjengelighet pr telefon 

5.1.     Når fastleger trenger konferering med leger i sykehus: 

5.1.1.  Akuttinnleggelser: ta kontakt med primærvakt, evt. i tvilstilfeller med sekundærvakt.

5.1.4.  Elektroniske dialogmeldinger er aktuell kommunikasjonsform i ikke-akutte situasjoner.

5.2.     Når leger på helseforetaksnivå trenger konferering med fastleger for informasjon ved akuttinnleggelser, avtaler ved utskrivelser eller råd om felles pasienter:

5.2.1. Ring legekontor på «hotline», som er tilgjengelig for helsepersonell ved sykehuset. 

6. Tverrfaglig samarbeid 

6.4.1. Fastlege deltar i møter der medisinsk ivaretagelse er et vesentlig element. Fastlegene bør være faste medlemmer i ansvarsgrupper og oppfølgingsteam. 

6.5.   Innkalling til møter hvor fastlege skal delta, bør om mulig sendes ut senest to uker i forveien. Ved behov for møte raskt bør fastlege innkalles pr telefon. ​

Ønsker du se fullstendig versjon?

Les fullstendig versjon av anbefalingene

Sist oppdatert 09.09.2022