Våre hovedoppgaver

 • bistå arbeidsgiver, arbeidstakere, verneombud og arbeidsmiljøutvalg i arbeidet med å skape helsefremmende og trygge arbeidsplasser
 • bistå i det systematiske helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet i virksomheten
 • gi råd, veiledning, opplæring og bistand innenfor tjenestens fagområder 

BHT er representert i hovedarbeidsmiljøutvalg/arbeidsmiljøutvalg i foretakene.
Tjenesten har kontor ved Sykehuset Telemark i Skien og ved Sykehuset i Vestfold i Tønsberg.

Direkte adresse til denne siden er www.sthf.no/bht

Kari Anne Leion - starter 1. april 2024
Avdelingsleder / BHT-leder 
Administrasjon og ledelse, planlegging, utvikling, koordinering, rådgiving/veiledning 

Kamilla Dorholt Malek
Sekretær
Kontor/ekspedisjon, administrative oppgaver, kurspåmelding, informasjon og veiledning
E-post: kamilla.dorholt@sthf.no - bht@sthf.no
Tlf.: 480 16 443

Team Skien 

Siri Stangeland 
BHT-rådgiver
Kvalitet-/HMS-systemer, risikovurdering, HMS-opplæring, arbeidsplassvurdering, veiledning og undervisning 
E-post: sstang@sthf.no 
Tlf.:35 00 30 82  Mobil: 481 68 515

Marthe Tinderholt
BHT-rådgiver/sykepleier 
Personellrettet smittevern, oppfølging av ansatte ved helseproblemer, EQS/avvikssystemer, undervisning      
E-post: martla@sthf.no
Mobil: 911 78 437

Gina Guttu
Bedriftslege
Fagansvarlig for arbeidsmedisinske aktiviteter, periodiske helsekontroller, personalrettet smittevern, undervisning, råd og veiledning.
E-post: gigutt@sthf.no
Tlf: 35 00 30 75 Mobil: 959 26 065

Aase Sofie Aakre
Yrkeshygieniker 
Yrkeshygieniske målinger, råd og veiledning, internrevisjon og stoffkartotek/Eco-online.
E-post: aase-sophie.aakre@sthf.no 
Tlf.: 35 00 30 76  Mobil: 454 90 929 

Laila P. Haukedalen 
Spesialkonsulent / spesialsykepleier
Rusforebyggende arbeid, oppfølging av arbeidstakere med helse-/rusproblem, personalrettet smittevern, NRR DHLR, førstehjelp, HMS rådgivning. Kursinstruktør KIB/KID  
E-post: laila.pedersen.haukedalen@sthf.no 
Tlf.: 35 00 30 79  Mobil: 959 86 618

Iren Bårøy Larsen
Spesialkonsulent/radiograf
Strålevernkoordinator Sykehuset Telemark
E-post: iren.baroy@sthf.no og straalevern@sthf.no
Tlf: 35 00 30 74 Mobil: 917 96 215

Ingvild Bjørnelykke
BHT-rådgiver/sykepleier
Psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø, oppfølging av arbeidstakere med helseproblem, IA-arbeid, personalrettet smittevern og undervisning.
E-post: ingvild.bjornelykke@sthf.no
Tlf.: 35 00 30 73 Mobil: 452 75 626

 

TEAM TØNSBERG 

Edel Dahlin Sæter
BHT-rådgiver/organisasjonspsykolog
Arbeidspsykologisk rådgivning, konflikthåndtering, mobbing, vold og trusler, veiledning og undervisning. 
E-post: edesae@sthf.no  
Tlf.: 33 4889 58  Mobil: 953 68 162

Line Ørjevik Hafstad 
Spesialkonsulent/bedriftsfysioterapeut 
Ergonomiske kartlegginger og tilrettelegginger, oppfølging av arbeidstakere med helseproblem, instruksjon og veiledning, arbeidsplassvurderinger 
E-post: line.hafstad@sthf.no 
Mobil: 959 22 702 

Linda Helen Stormo
Spesialkonsulent
Psykososialt arbeidsmiljø, oppfølging av arbeidstakere med helseproblem, IA-ordningen, opplæring og veiledning. 
E-post: linda.stormo@sthf.no 
Mobil: 959 23 750

Irene Beate Fjeldstad
BHT – rådgiver/sykepleier
Personalrettet smittevern, oppfølging av arbeidstakere med helseproblem, psykososialt arbeidsmiljø, opplæring og undervisning.
E-post: irefje@sthf.no
Tlf: 33 48 89 57 Mobil: 41524319

Line Rosland Skogvang
BHT – rådgiver/sykepleier
Personalrettet smittevern, oppfølging av arbeidstakere med helseproblem, psykososialt arbeidsmiljø, opplæring og undervisning.
E-post: Lirsko@sthf.no
Tlf. 941 57 248

Systematisk HMS-arbeid

Bedriftshelsetjenesten vil med sin samlede kompetanse kunne gi en helhetlig og forebyggende bistand til virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

I tillegg til råd og veiledning til ledere, verneombud og arbeidsmiljøutvalg, vil dette blant annet omfatte bistand ved

 • utarbeidelse og gjennomføring av planer for virksomhetens HMS-arbeid
 • utarbeidelse og endring av virksomhetens rutiner, prosedyrer og retningslinjer
 • kartlegginger og  risikovurderinger
 • avviksregistrering og behandling
 • tilsyn/internrevisjon av HMS-system

Arbeidsgrupper som i sitt arbeid anses utsatt for helserisiko, omfattes av krav i lov og forsikring om helseundersøkelser (jfr. Forskrift om utførelse av arbeid)

Bedriftshelsetjenesten tilbyr målrettede helseundersøkelser/samtaler/undervisning, vanligvis hvert tredje år, til arbeidstakerne basert på eksponering i arbeid.

Dette gjelder ansatte som er spesielt eksponert for:

 • Ionisert stråling
 • Biologiske faktorer
 • Kjemikalier/gasser/støv/støy
 • Nattarbeidere (med mer enn 50% fast nattstilling der minst ¾ av stillingen er på natt)
 • Tidligere asbesteksponerte

Bedriftshelsetjenesten gir tilbud til ansatte om vaksinering og kontroll som gjelder tuberkulose og MRSA (antibiotikaresistente bakterier)

Kontrollen omfatter

 • forhåndsundersøkelse ved ansettelse
 • oppfølging av ansatte etter smitteeksponering
 • oppfølging av stikk-, kutt- og sprutskade

Vaksinering av definerte risikogrupper etter avtale med virksomheten.

Vaksinasjonsdager blir annonsert i den enkelte virksomhet, via intranett eller e-post.

Bedriftshelsetjenesten kan gi bistand ved

 • planlegging og gjennomføring av arbeidsmiljøkartlegginger
 • arbeidsmiljøutvikling og forbedringsarbeid
 • endring og omstillingsarbeid
 • stressmestring
 • forebygging og håndtering av
 • konflikter, mobbing/trakassering
 •  kriser, vold og trusselproblematikk

Bedriftshelsetjenesten gir råd og veiledning i enkeltsaker og til grupper.

Oppfølging av arbeidstakere med helseproblemer omfatter råd og veiledning til arbeidstakere og deres ledere ved

 • avklaring, planlegging og oppfølging, herunder oppfølgingsplan
 • funksjonsvurdering
 • arbeidsplassvurdering og tilrettelegging
 • kontakt med fastlege, attføringsinstitusjon, NAV m. fl
 • deltagelse i dialogmøter

Bedriftshelsetjenestens bistand omfatter råd, veiledning og informasjon til ledere og ansatte knyttet til holdningsskapende og forebyggende rusarbeid.

BHT gir også råd og veiledning til ledere om håndtering av saker ved mistanke om rusmiddelmisbruk, samt bistand til å avdekke rusmiddelbruk som kommer i konflikt med tilsettingsreglement.

Det gis bistand ved

 • avklaring og oppfølging
 • inngåelse og oppfølging av kontrakter
 • kontakt med behandlerapparat
 • forebyggende undervisning

Bedriftsfysioterapeuten kan bistå med

 • kartlegging og risikovurdering av arbeidsplass og arbeidslokaler, med fokus på forebygging av muskel- og skjelettplager
 • vurdering av arbeidsbelastning/arbeidsmetoder
 • råd og veiledning ved tilrettelegging og bruk av hjelpemidler
 • råd og veiledning ved utforming av arbeidsplasser ved nybygg, ombygging og bruksendring
 • bistand ved vurdering og innkjøp av produkter
 • funksjonsvurdering
 • utarbeidelse av øvelsesprogram

Tjenesten omfatter

 • målinger og kartlegging av:
 • inneklima (CO2, temperatur, luftfuktighet, støy, lys med mer)
 • anestesigasser og andre kjemikalier
 • bistand ved håndtering av kjemikalier og bruk av stoffkartotek
 • råd og veiledning ved utforming av arbeidslokaler ved nybygg, ombygging og bruksendring
 • bistand ved vurdering og innkjøp av arbeidsutstyr, maskiner osv.

Bedriftshelsetjenesten kurstilbud omfatter

 • opplæring innenfor BHTs fagområder i lovpålagt grunnopplæring HMS for verneombud, medlemmer i arbeidsmiljøutvalg og ledere.
 • opplæring innenfor alle tjenestens kompetanseområder etter avtale
 • førstehjelpskurs etter avtale

Kurs i regi av Bedriftshelsetjenesten annonseres særskilt - se våre arrangementer.

Dette kurskonseptet bygger opprinnelig på KiD (Kurs i mestring av depresjon) utviklet av Rådet for psykisk helse. Disse kursene gjennomføres over hele landet og har god dokumentert effekt for deltakerne.

Målsettingen med kurset er å forebygge sykefravær og å styrke den enkeltes mestring av helse, arbeid og privatliv slik at dette kan oppleves mer kontrollerbart eller håndterlig.

Kurset er et tilbud til arbeidstakere som er, eller står i fare for å bli, sykmeldt.

Kurset er lagt opp som undervisning hvor deltakerne lærer en kognitiv forståelsesmodell og tilhørende teknikker/metoder rettet mot å mestre belastninger. Kurset er ikke "samtaleterapi", men aktuelle problemområder tas opp generelt og ledes mot problemløsing ved hjelp av elementer i kurset. I tillegg til gruppeundervisningen legges opp til egenrefleksjon, øvelser og hjemmeoppgaver. I kognitiv teori vektlegger vi sammenhengen mellom egne tanker, problemforståelse og problemløsning. Et viktig element i kurset er derfor å lære å kjenne igjen og endre egne, uhensiktsmessige tankemønstre og handlinger. I kurspakken inngår egen kursbok med obligatoriske hjemmeoppgaver.

Kurset tar inntil 12 deltakere og består av 6-8 samlinger samt to oppfølgingsmøter. Søknad om å delta i gruppen må skje i samarbeid med nærmeste leder. For å få utbytte av kurset er det ​nødvendig at deltakerne er villige til å jobbe litt med kurset hver dag, i tillegg til kursdagene. Kursledere vil derfor ha en individuell samtale med aktuelle deltakere før kursstart. Kursavgift per deltager må dekkes av arbeidsgiver.

Kursene blir annonsert - se våre arrangementer.

Tjenesten omfatter bistand innenfor arbeidsmedisinske problemstillinger.

Kompetanseområdet arbeidsmedisin berører de fleste av våre tjenesteområder, men gjelder i særlig grad lovbestemte helseundersøkelser, personalrettet smittevern og bistand ved oppfølging av arbeidstakere med helseproblem.

Lovbestemte helseundersøkelser/samtaler i gruppe eller individuelt

 • Arbeider hoveddelen av sin arbeidstid på natten
 • Eksponert for ionisert stråling
 • ​Eksponert for cytostatika
 • I sitt arbeid har vært/er eksponert for andre giftige/helseskadelige stoffer og støy
 • Vaksinering og prøvetakning knyttet til personalrettet smittevern

​​


Sist oppdatert 20.09.2023