Endring av analysemetoden for proteinelektroforese i serum

Fra 04.03.24 har Avd. for laboratoriemedisin, Skien, tatt i bruk analysemetoden kapillærelektroforese. Denne har erstattet agarosegelelektroforese-metoden, og vil bli benyttet for proteinelektroforese- undersøkelser i serum.

Publisert 15.03.2024

Endring av analysemetoden for proteinelektroforese i serum

Fra 04.03.24 har Avd. for laboratoriemedisin, Skien, tatt i bruk analysemetoden kapillærelektroforese. Denne har erstattet agarosegelelektroforese-metoden, og vil bli benyttet for proteinelektroforese- undersøkelser i serum. 
Kapillærelektroforese er en analyseteknikk som kombinerer høy effektivitet og oppløsning med korte analysetider og de fleste laboratorier i Norge benytter denne analyseteknikken.

Det er blitt utført en verifisering av den nye analyseteknikken, først og fremst med tanke på kvantitering av M-komponentene, ved å parallellanalysere pasientprøver med begge metoder.
Det er blitt påvist bra overensstemmelse, men en viss overestimering med den nye metoden kan forekomme, sammenlignet med gelelektroforese.

Størrelsen av M-komponenten benyttes ved monitorering av behandlingen hos pasienter med myelomatose, så det er viktig at påviste kvantitative endringer i en M-komponent er reelle, og ikke metodebetinget.
 
Av den grunn vil laboratoriet i en overgangsperiode på 2 måneder utføre proteinelektroforese- undersøkelsene, og utgi størrelsen av M-komponenten i serum, med begge metodene.
Verdien for M-komponenten, som vi har fått med S-kapillærelfo metoden, vil bli rapportert i resultatfeltet. 
Verdien for M-komponenten, som vi har fått med S-gelelfo metoden, vil bli rapportert som kommentar: Med den tidligere analysemetoden (gelelektroforese) estimeres M-komponenten densitometrisk til ca….  g/L.

Alle resultatene vil bli rapportert i 3 måneder med ledsagende kommentar:
Ny analysemetode tatt i bruk 04.03.24.