FIB-4 skår: En hjelpeparameter for vurdering av pasienter i risikogrupper for utvikling av leverfibrose

Fra 20/12-22 vil parameteren FIB-4 (Fibrose-4) skår bli tilgjengelig for rekvirering ved Avd. for laboratoriemedisin, Sykehuset Telemark.

Publisert 19.12.2022

Påvisning av leverfibrose vha. ikke invasive tester er en nøkkelkomponent i den diagnostiske algoritme for NAFLD (Non-alcoholic fatty liver disease).

Det er sterkt voksende forekomst av alkohol-, overvekt- og diabetesrelatert leversykdom. Omkring en fjerdedel av befolkningen både globalt og i Europa har leversteatose (fettlever). 
Dette er en tendens som vil resultere i økning av pasientene som utvikler progressiv leversykdom eller hepatocellulært karsinom. Ved kroniske leversykdommer er fibrose den klart viktigste prognostiske faktoren.
FIB 4 er en av de to mest brukte ikke-invasive blodbaserte testene for utbredt fibrosescreening av høyrisiko pasientgrupper. Dette er en beregnet parameter basert på analyseresultatene fra ALAT, ASAT og Trc, også pasientens alder.

FIB-4 beregnes etter formelen:

(alder x ASAT) / (Trombocytter x √ ALAT)

Referanseområde: < 1,3 for voksne < 65 år 
                                  < 2,0 for voksne > 65 år 

Testen er validert for aldersgruppen 35-65 år.

Det anbefales at FIB-4 testen benyttes regelmessig hos pasienter med risiko for utvikling av leverfibrose, for eksempel ved diabetes mellitus type 2, metabolsk sykdom, fedme (BMI > 30) eller helseskadelig alkoholinntak, ikke for uselektert pasientpopulasjon.

FIB-4 er ikke egnet til diagnostikk av leversykdom generelt, men FIB-4-skår <1,3 kan brukes for å utelukke avansert leverfibrose med høy sannsynlighet. Pasienter med forhøyet FIB-4-skår bør henvises for videre vurdering med mer spesifikke fibrosemarkører.

Hos pasienter med flere risikofaktorer, hvor det er sterk klinisk mistanke om leversykdom, bør henvisning til gastroenterolog for mer spesifikke undersøkelser som elastografi, ultralyd og utvidede leverprøver vurderes, uavhengig av FIB -4 skår verdien.