Vi tilbyr tjenester innenfor medisinsk biokjemi, immunologi, transfusjonsmedisin,  serologi, blodbank og medisinsk genetikk.

Se også informasjon om gjeldende smitteverntiltak ved sykehuset

Dette er en veileder for rekvirenter av laboratorietjenester ved Sykehuset Telemark.

Laboratoriehåndboka

 

​​Analyseoversikten gir informasjon om alle analysene som utføres ved våre laboratorier.

Analysene merket med "A" er akkreditert.

Analyseoversikt

For korrekt prøvetaking, se laboratoriehåndboka.

Prøveforsendelse

For å sikre best mulig kvalitet på prøven og derav et pålitelig prøveresultat, er det viktig at tiden fra prøvetaking til analysering er kortest mulig. Prøvene bør derfor sendes laboratoriet så raskt som mulig.

Forsendelse av biologisk materiale bør skje i samsvar med regelverket. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) har utarbeidet en veileder om forsendelse av smittefarlig biologisk materiale, Praktisk veileder for forsendelse av smittefarlig biologisk materiale. Det er avsenders ansvar å pakke og transportere prøver etter gjeldende regler.

Forsendelse med hentetjenesten (etter avtale)

Prøvene settes i transportboks med prøvestativ. Hentetjenesten henter prøvene etter avtalt plan og sørger for at prøvene raskest mulig ankommer aktuelt laboratorium.

Forsendelse med post

Konvolutter og transporthylser bestilles på samme måte som prøvetakingsutstyr og rekvisisjoner.
Prøveglass/prøverør skal plasseres i transporthylse før forsendelse i post for å beskytte prøven mot støt/slag under transporten.

Prøvene legges i ferdig frankerte konvolutter merket ”UN3373, BIOLOGISK STOFF, KATEGORI B”. Husk å krysse av hvilket av sykehusets laboratorier som skal ha forsendelsen.

Prøver til laboratoriet kan sendes med post, enten som «Vanlig post» eller som «Ekspress over natt» (Bedriftspakke, ekspress over natt).

Vanlig post

Prøvene ankommer STHF innen 2 døgn. Det brukes ferdig frankerte konvolutter som bestilles fra sentrallageret STHF. Analyser som er holdbare i minst to døgn kan benytte denne forsendelsen.

Ekspress over natt

Prøvene ankommer STHF innen kl.09.00 dagen etter, forutsatt at prøvene er levert på postkontoret innen gjeldende frist. Det brukes konvolutter med ferdig fraktetikett som bestilles fra laboratoriet ved STHF. I de tilfeller analysene har kortere holdbarhet enn to døgn, må ekspress over natt benyttes.

Torsdager må alle prøver sendes ekspress over natt, da det ikke er postombæring på lørdager.
Det er ikke anbefalt å ta prøver på fredager, da postforsendelsen ankommer laboratoriet på tirsdag.

Levering direkte på Sykehuset i Telemark, Skien og Notodden

Det er viktig at prøver hvor det haster med prøvesvar blir levert direkte på laboratoriet med beskjed om dette.

Sykehuset i Telemark har egen hentetjeneste (budtjeneste) som daglig henter prøver fra legekontor og noen sykehjem i store deler av Telemark.

Hentetjenesten tilbyr følgende:

  • Innhenting av prøver
  • Levering av forbruksmateriell for prøvetaking og forsendelse av prøver

Kontakt laboratoriets kundeveileder hvis du har spørsmål:
Irene Nordrum, kundeveileder
E-post: noir@sthf.no
Telefon: 35 00 41 13
Mobil: 959 16 171

​Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) er et elektronisk verktøy som brukes av fastlegene for rekvirering av prøver til medisinsk biokjemi, blodbank og mikrobiologi. Det er integrasjon mot både legekontorenes journalsystemer og helseforetakets fagsystemer.  

Transfusjon i kommunehelsetjenesten kan utføres når dette er vurdert som hensiktsmessig av lege som har ansvar for den kliniske behandlingen av pasienten.

Dersom det skal utføres transfusjonsvirksomhet i  en kommune, kreves det en signert avtale mellom Sykehuset Telemark HF og denne kommunen.

Ansatte i kommunehelsetjenesten som skal utføre transfusjon av erytrocyttkonsentrat må ha gjennomført opplæringsprogrammet STHF tilbyr. Det er krav til re-opplæring dersom man i løpet av en ett-årsperiode ikke har utført eller deltatt ved transfusjoner.

Se prosedyrene:

Ansvarsforhold ved transfusjon i kommunehelsetjenesten

Transfusjon av erytrocyttkonsentrat i kommunehelsetjenesten


Opplæring

Opplæringsprogrammet må være gjennomført, dokumentert og godkjent for ansatte i kommunehelsetjenesten som skal utføre transfusjon.

Blodbanken kan kontaktes for å avtale opplæring på telefon 35003221/35004241

Opplæringsskjema


Rekvirering 

Når transfusjonen planlegges skal blodbanken kontaktes pr. telefon for å gjøre avtale om pretransfusjonsprøve, samt forsendelse av erytrocyttkonsentratet.

Blodbanken kan kontaktes mandag - fredag kl. 08.00 - 14.00 utenom høytider på telefon 35003239

  • Ved bestilling av pretransfusjonsprøve benyttes rekvisisjonen til avdeling for laboratoriemedisin «Rekvisisjon for Sykehuset Telemark HF». Kryss av i feltet for Blodbank: Type og screen.
  • For bestilling av erytrocyttkonsentrat benyttes skjema «Rekvirering av erytrocyttkonsentrat til kommunehelsetjenesten» 

Rekvireringsskjema


Brukerne av våre laboratorietjenester kan uten kostnad bestille utstyr til prøvetaking og transport av prøver. Dette omfatter både prøvetakingsutstyr, rekvisisjoner, transporthylser og konvolutter (frankerte eller ufrankerte). 

Bestillingene ekspederes fortløpende, og varene sendes raskt ut med post eller hentetjeneste. Det er ikke nødvendig med stort eget lager av varer, da man risikerer at varene går ut på dato.

Bestilling av prøvetakingsutstyr (pdf)

Avdeling for laboratoriemedisin ble akkreditert i 2011 av Norsk akkreditering og tilfredsstiller definerte krav til kvalitet og kompetanse etter NS-EN-ISO 15189. Standarden er tilpasset medisinske laboratorier og omfatter hele prøveprosessen fra rekvirering, prøvetaking, prøvehåndtering, analysering og til svarrapportering.

Les mer om akkrediteringsomfanget

Se informasjon om Seksjon for medisinsk genetikk

Analysemetoder:
Genomisk kopitallsanalyse (array-CGH, MLPA), sekvensering (NGS (Next Generation Sequencing), sangersekvensering), kromosomanalyse (karyotyping med evt. FISH), fragmentanalyse

 

Prøvemateriale:

Til kromosomanalyse:  Lithium-heparin blod, over 3 mL.

Til DNA-analyse: EDTA-blod, over 3 ml.

Ved vanskelig prøvetaking eller på nyfødte er volum ned til 1 ml blod tilstrekkelig.
Analysene kan også utføres på vevsmateriale (ta kontakt med laboratoriet, tlf. 35003146).

 

Svartider:

Svartid for alle analyser bortsett fra NGS er maks 6 uker
Svartid NGS er 2-3 mnd.
Indikasjoner som utløser analysepakker hvor NGS er inkludert rapporteres samlet.
Enkeltanalyser med funn rapporteres fortløpende.
Rekvisisjonsskjema genetiske analyser (pdf)

Vi oppfordrer til å fylle ut rekvisisjonen elektronisk

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) er en ideell landsomfattende organisasjon som tilbyr tjenester innen kvalitetsforbedring til all medisinsk laboratorievirksomhet i Norge.

Legekontor, sykehjem, hjemmetjeneste og andre helseinstitusjoner får blant annet hjelp til intern og ekstern kvalitetskontroll, valg av utstyr og annen laboratorierådgivning.

Veiledningen skjer ved besøk hos deltakerne, kurs og per telefon. Det lokale arbeidet ivaretas av laboratoriekonsulenter som er bioingeniører med spesialkompetanse og legespesialist.

Du kan lese mer om Noklus på deres hjemmesider: http://www.noklus.no

Spesialist er avdelingsoverlege Aleksandre Nastic, Aleksandra.Nastic@sthf.no, tlf. 35 00 32 21.

Laboratoriekonsulenter:

Anne Lise Ramsvig, rmsv@sthf.no, tlf. 917 27 746

Eva Hanne Vinje, evavin@sthf.no, tlf. 990 49 646

Synne Oxholm, synne.oxholm@sthf.no​, tlf. 979 70 739​
Nytt om laboratorietjenester

    Sist oppdatert 10.01.2024