Informasjon om innføring av Nasjonalt Laboratoriekodeverk

Alle medisinske laboratorier i Norge har fått et krav fra Helsedirektoratet om at all ekstern elektronisk kommunikasjon av prøvesvar skal foregå ved bruk av NLK (Nasjonalt Laboratoriekodeverk) innen 30.6.16.

Publisert 05.10.2016
Sist oppdatert 07.12.2016

NLK skal sikre at samme analyse/ undersøkelse utført ved ulike laboratorier skal ha samme standardiserte betegnelse og definisjon. Viktigheten ved bruk av standardiserte kodeverk er omtalt i Stortingsmelding nr.9 (2012-2013) «Én innbygger – én journal».

Det er stor variasjon i hvordan de ulike elektroniske pasientjournal (EPJ) systemene håndterer mottak og visning av NLK koder. Prøvesvar fra helseforetakene (HF) skal ivareta gamle og nye koder, men det er de ulike EPJ systemene som håndterer svarvisningen. Alle EPJ leverandører og leger skal ha blitt orientert om innføring av NLK kodeverk i ulike fora.
Noen problemer som kan oppstå er:

  • Noen EPJ system vil vise analysenavnet to ganger
  • Overgangen til NLK koder kan føre til at det oppstår brudd i pasienthistorikken i EPJ systemene, ettersom det teknisk sett er helt nye analysekoder

Direktoratet for e-helse har opprettet en koordinerende gruppe for innføring av NLK i Norge, og denne gruppen inneholder representanter for Legeforeningen. Gruppen har besluttet at innføringen skal gjennomføres som planlagt.

Noen helseforetak i Helse Sør- Øst bruker allerede nye koder. Helseforetak som gradvis innfører nye koder fra midten av juni 2016 er:

Vestre Viken HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Sørlandet HF

Dersom innføringen medfører problemer, ber vi legekontorene kontakte egen EPJ leverandør.

Kontaktpersoner ved Avdeling for laboratoriemedisin er
Inger Steen Hegna, tlf. 909 19 483 og
Anne Grete Kildal, tlf. 952 48 537.

For informasjon fra Direktoratet for e-helse, se:
Laboratoriekodeverk - ehelse


 

Publisert 12.08.2016 15:00