Rekvirering

Primærhelsetjenesten rekvirerer fortrinnsvis v.h.a. elektronisk rekvirering (IHR), men papirrekvisisjon kan benyttes. Papirrekvisisjonene er utformet for elektronisk lesing (skanning) i laboratoriet med unntak av rekvisisjon for genetiske analyser. Sykehuset Telemarks avdelinger og poliklinikker rekvirerer primært analyser elektronisk, men har også mulighet for å rekvirere på papirrekvisisjon.

Prøvetaking og utførelse av analyser skal kun finne sted etter rekvirering fra lege, tannlege og jordmor, eller fra person som er bemyndiget av lege til å rekvirere. Følgende unntak gjelder:

  • Prøvetaking for bestemmelse av alkohol, narkotiske stoffer eller visse medikamenter i forbindelse med utredning av straffbare handlinger, hvor dette kan skje etter anmodning fra politiet
  • Prøvetaking rekvirert av politi, eller rettsinstanser i forbindelse med farskapssaker eller utredning av kriminalsaker.
  • Ved rusmiddeltesting som kontrolltiltak i f.eks. barneverns -eller autorisasjonssaker kan rekvirenten være oppdragsgiveren (barnevern, arbeidsgiver)

Rekvirering av analyser, undersøkelser og blodprodukter anses som en kontraktsinngåelse mellom rekvirent og laboratoriet. Rekvirenten godtar med dette laboratoriets valg av analysemetoder.

Ved prøvetaking av pasienter og mottak av prøver med rekvisisjon fra andre laboratorier, forbeholder laboratoriet ved Sykehuset Telemark seg retten til å utføre de undersøkelser som inngår i eget analyserepertoar.

ALM utfører kun prøvetaking og/eller forsendelse av prøver til laboratorier som, i henhold til inngåtte avtaler med regionalt helseforetak, får dekket sine utgifter til virksomheten via trygden. Se Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 5.1.2. 

Laboratoriet utfører analyser som er avmerket av rekvirent. Endring av rekvirerte analyser kan forekomme ved uoverensstemmelse mellom mottatt utfylt rekvisisjon og tilgjengelig prøvemateriale. Alle endringer loggføres og rekvirent informeres. 

Enhver rekvirering av laboratorieanalyser betraktes som en henvisning til spesialist. Det vil si at laboratoriets leger forbeholder seg retten til å vurdere hver enkelt rekvisisjon og eventuelt gjøre endringer som er hensiktsmessige ut fra problemstilling og informasjon som foreligger. Analyser kan bli strøket eller lagt til rekvisisjonen.
På grunnlag av medisinsk faglige vurderinger er det etablert flere profiler som inkluderer ulike analyser.
I noen tilfeller vil rekvirering av en enkelt analyse automatisk utløse rekvirering av alle analysene som er inkludert i en profil. I andre tilfeller vil analyseresultatet avgjøre om det automatisk utløses analysering av analysene i profilen. Resultatet av en enkeltanalyse kan på denne måten medføre at alle analyser som er rekvirert, ikke blir utført.
Eksterne rekvirenter har mulighet til å reservere seg mot tilleggsrekvirering.

Følgende rekvisisjoner kan benyttes:

Sykehuset Telemarks avdelinger og poliklinikker benytter pasientjournalsystemet DIPS til elektronisk rekvirering.

Primærhelsetjenesten rekvirerer fortrinnsvis vha. elektronisk rekvirering (IHR), men enkelte benytter papirrekvisisjon.

Laboratoriet benytter datasystemet FlexLab til elektronisk rekvirering.

Baksiden av rekvisisjonen inneholder pasientinformasjon og generell informasjon til rekvirenten. Rekvisisjonene er utformet slik at de kan fylles ut for hånd eller elektronisk. Rekvisisjonene er optisk lesbare, og det er derfor viktig at de er riktig utfylt. Se avsnittet Nødvendig informasjon på papirrekvisisjonen.  Det benyttes kulepenn med sort eller blått blekk.
Dersom det bestilles flere prøver av samme pasient til forskjellige tidspunkt, må det fylles ut en rekvisisjon for hvert tidspunkt, unntatt ved bestilling av glukose-, laktose- og jernbelastning.
For analyser som ikke utføres ved avdeling for laboratoriemedisin og som rekvirenten ønsker analysert ved et bestemt laboratorium, må det sendes med utfylt rekvisisjon til gjeldende laboratorium.

Det skal fylles ut en rekvisisjon for hvert prøvemateriale (blod, urin, spinalvæske osv.)

Rekvisisjon for genetiske analyser:
Siste nettversjon av rekvisisjonen fylles ut fortrinnsvis elektronisk. Rekvisisjonen har en bakside for utfyllende kliniske opplysninger. Gode kliniske opplysninger er viktig for tolkning av funn ved genetisk utredning.

For at prøven skal få en korrekt og sikker behandling i laboratoriet, må rekvisisjonen være påført følgende informasjon:

  • Pasientens navn, fødselsnummer evt. D eller H- nummer (11 siffer) og postnummer.  For pasienter med D eller H-nummer må det oppgis hjemland i tillegg til adresse i Norge.
  • Rekvirentens navn og adresse, med korrekt legekode (rekvirent ID) og HPR-nummer.
  • Kliniske opplysninger av betydning for laboratoriet.
  • Dato og klokkeslett for prøvetaking, og initialer på prøvetaker.

Det vil framkomme av rekvisisjonen hvilken type prøvemateriale som skal analyseres.

Første immunhematologisk screening av gravide for tilstedeværelse av blodtypeantistoffer som kan forårsake hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt, utføres i svangerskapsuke 6-12. Dette øker sannsynligheten for å oppdage klinisk viktige antistoffer på et tidlig tidspunkt. Termin må oppgis.

Kun for Rh(D) negative gravide tas det ny prøve i 24. svangerskapsuke. Denne videresendes Oslo Universitetssykehus for foster Rh(D) typing. Dersom fosteret er Rh(D) positiv skal mor ha Rh(D) profylakse i svangerskapsuke 28.
Dersom den gravide har fått behandling med anti-D-profylakse de siste 6-8 mnd, må dette oppgis på rekvisisjonen.
Gravide får tilbud om en enkel test av proteiner i urin, samt blodprøve til testing av hepatitt B, hiv, syfilis, hemoglobin (blodprosent) og serumferritin (jernlager).​

Laboratoriet utfører serologisk testing ved donasjon av humane celler og vev, som for eksempel IVF og bein til beinbank. Testing ved organdonasjon forøvrig utføres ved OUS.  Testingen utføres etter Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev. For orientering om serologisk testing, se § 17 obligatoriske laboratorieundersøkelser for donorer.
For bekreftelsestesting av evt. positive eller usikre prøvesvar, se prosedyrer for de enkelte analyser.

På rekvisisjonen finnes egne felt for avkrysning av donorutredning, men det er viktig at det anmerkes på rekvisisjonen under kliniske opplysninger at det gjelder en donorutredning, IVF eller bein til beinbank.

Det er mulig å etterrekvirere laboratorieprøver i DIPS på rekvisisjoner og prøvetakinger som allerede er utført.
Muligheten til å etterrekvirere er begrenset til det prøvemateriale som er innhentet fra den opprinnelige rekvisisjon.
Skal det etterrekvireres prøver utover den begrensningen som er satt, må det opprettes en ny rekvisisjon hvor det anmerkes at dette er en etterrekvirering.
Eksterne rekvirenter som har elektronisk rekvirering har samme mulighet til å etterrekvirere elektronisk.

Ansatte ved laboratoriet kan ta imot muntlig henvendelse angående etterrekvirering av analyser på pasienter som allerede har tatt prøver. Dette forutsetter at det foreligger en rekvisisjon i laboratoriets dataprogram, FlexLab. Etterrekvirering kan gjøres per telefon.

NB! Det tas forbehold at prøvematerialet som laboratoriet har på den aktuelle pasienten er egnet for ønsket analyse, at det er tilstrekkelig prøvemateriale tilgjengelig og at analytten er tilstrekkelig holdbar. Dersom dette ikke er tilfelle, vil rekvirenten bli varslet.

Laboratoriet har egen prosedyre for etterlagring av pasientprøver.

Ved rekvirering av undersøkelser som ikke utføres av Avdeling for laboratoriemedisin ved Sykehuset Telemark, er det ønskelig at rekvirenten sender disse direkte til vedkommende laboratorium. For informasjon, se de enkelte laboratoriers internettsider, brukerhåndbøker og ALMs sendeprøveregister. I de tilfeller hvor laboratoriet mottar prøver til analyser som ikke utføres, forbeholder vi retten til å bestemme hvilket laboratorium prøven skal videresendes til. Rekvirenter som ønsker at et bestemt laboratorium skal utføre en analyse må sende med utfylt rekvisisjon til gjeldende laboratorium.

Rekvirenter som ønsker analyser (som utføres rutinemessig ved Avdeling for laboratoriemedisin) utført ved annet laboratorium for en ”second opinion”, må presisere dette spesielt på rekvisisjonen.

For prøver til laboratorier uten avtale med Regionalt helseforetak, se informasjon under avsnitt "Kontrakt".

Sist oppdatert 12.01.2023