Nedleggelse av analysen albuminkorrigert kalsium

Fra 2. januar 2024 vil vårt laboratorium avslutte denne analysen.

Publisert 10.01.2024

Nedleggelse av analysen albuminkorrigert kalsium

Som flere andre sykehuslaboratorier i Norge har vårt laboratorium i mange år rapportert analysen albuminkorrigert kalsium som en surrogatmarkør for fritt kalsium ved evaluering av kalsiumforstyrrelser. Korrigeringen skulle kompensere for unormale konsentrasjoner av albumin.

I litteraturen finnes det mange forskjellige formler for justering. Imidlertid gjelder en formel kun for den populasjonen og de analysemetodene formelen er blitt utledet fra. Videre blir bindingsaffiniteten av kalsium til albumin endret ved endring av albuminkonsentrasjonen. Det er mange faktorer som spiller inn, og ingen enkel, lineær sammenheng mellom total kalsium og fritt kalsium.

Nyere studier viser at den diagnostiske nøyaktigheten av en slik matematisk korrigering ikke er så pålitelig, og ujustert total kalsium har best diagnostisk nøyaktighet.

I tråd med disse studiene vil ALM slutte med å albuminjustere total kalsium og endringen vil tre i kraft fra 02.01.2024.

Ved tilstander der total kalsium ikke kan forventes å gi et pålitelig uttrykk for konsentrasjonen av fritt kalsium, kan fritt kalsium måles i stedet.

Vi vil gjøre rekvirentene våre oppmerksomme på at fritt kalsium ikke er en automatisert analysemetode på lik linje med total kalsium, men analyseres på blodgassinstrumenter.

Denne analysen er derfor ressurskrevende for laboratoriepersonalet og analysen bør rekvireres på riktig indikasjon.

Referanser:

  1. https://tidsskriftet.no/2020/02/fra-laboratoriet/albuminjustering-av-kalsium-har-liten-nytte
  2. Lian IA, Åsberg A. Should total calcium be adjusted for albumin? A retrospective observational study of laboratory data from central Norway. BMJ Open 2018; 8: e017703. [PubMed][CrossRef]
  3. Things We Do for No Reason™: Calculating a “Corrected Calcium” Level - PMC (nih.gov)