Ny analyse: N-terminal pro B-type natriuretisk peptid (NT-proBNP)

F.o.m. 29. januar 2018 går Avdeling for laboratoriemedisin over til å analysere NT-proBNP i Skien. Analysen BNP legges ned i Skien og NT-proBNP legges ned på Notodden.

Publisert 06.02.2018

​NT-proBNP har en lengre halveringstid enn BNP og foreligger derfor i høyere konsentrasjon i plasma, dessuten er det mer stabilt in vitro. Av disse grunnene er måling av NT-proBNP å foretrekke fremfor måling av BNP.

NT-proBNP analyseres i serum, så det blir ikke lenger nødvendig med eget prøveglass.

Måling av NT-proBNP er av særlig verdi for å kunne utelukke hjertesvikt. Ved denne indikasjonen er de anbefalte beslutningsgrensene satt lavt for å gi høy sensitivitet og dermed høy prediktiv verdi av en negativ test.

Anbefalte grenser hos pasienter med ikke-akutte symptomer:
Disse grensene er aktuelt å benytte i allmennpraksis for å vurdere hvorvidt pasienter bør henvises til kardiolog for ekkokardiografi. Imidlertid bemerkes det at NT-proBNP er en relativt kostbar analyse som derfor bare bør rekvireres på klare indikasjoner. 
Analyseresultatene vil bli rapportert ledsaget av de fra reagensleverandøren, oppgitte beslutningsgrenser.
< 75 år: < 125 ng/L
≥ 75 år: < 450 ng/L

Hos pasienter med akutt dyspné eller symptomforverrelse kan hjertesvikt utelukkes som årsak til symptomene ved verdier < 300 ng/L*.
*McMurray JJV, Adamopoulos S, Anker SD et al. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012. Eur Heart Journal 2012,33,1787–1847.

På bakgrunn av en samleanalyse av 1256 pasienter innlagt i sykehus med dyspné og mistanke om akutt hjertesvikt, ble det funnet at NT-proBNP-verdier over hhv. 450, 900 og 1800 ng/L for personer <50 år, 50–75 år og > 75 år, identifiserte hjertesvikt med en sensitivitet på 90 % og spesifisitet på 84 %**.
**Januzzi JL, van Kimmenade R, Lainchbury J et al. NT-proBNP testing for diagnosis and short-term prognosis in acute destabilized heart failure: an international pooled analysis of 1256 patients. The International Collaborative NT-proBNP Study. Eur Heart J 2006;27:330–337. 
                       
Nyresvikt, særlig av moderat og alvorlig grad, gir økt NT-proBNP, men NT-proBNP-nivået gir diagnostisk og prognostisk informasjon også hos pasienter med nyresvikt.
NT-proBNP faller med økende kroppsmasseindeks.
NT-proBNP øker med alderen og er høyere hos kvinner. Barn har høyere verdier, høyest hos nyfødte, med markert fall de første 1-2 uker etter fødselen og deretter et mer langsomt fall gjennom barnealderen.

Natriuretiske peptider har en høy intraindividuell biologisk variasjon. Dette må huskes når NT-proBNP blir brukt ved monitorering av hjertesvikt. Det er kun endringer på 30-50 % anses som klinisk relevant.