Implementering av "Dyadic Developmental Psychotherapy"

Denne studien har som mål å undersøke implementeringen og bruken av behandlingsmetoden Dyadic Developmental Psychotherapy, som den blir gitt ved flere poliklinikker og seksjoner ved Avdeling for Barne- og Ungdoms Psykiatri (ABUP) ved Sykehuset Telemark, og deres samarbeidspartnere. Ved kartleggingsskjema og intervju skal vi undersøke familiers utvikling i løpet av behandlingen, samt kartlegge hvilke erfaringer familiene og behandlere har med metoden. Denne informasjonen skal brukes for å best tilpasse behandlingen i fremtiden.

Om studien

Vi følger implementering av Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP) ved Sykehuset Telemark, en terapeutisk metode for familier der barna har opplevd traumatiske hendelser i nære relasjoner og/eller strever med tilknytningsvansker. Vi ønsker å finne ut hvordan familiene opplever å motta DDP, hvordan behandlerne opplever å bruke metoden, og hva slags utvikling vi ser hos familiene i løpet av behandlingen.  

For å finne ut av dette ønsker vi å samle inn følgende informasjon:
- Behandlernes opplevelse av å implementere og bruke den nye metoden
- Familienes opplevelse av å motta den nye metoden
- Før- og etter målinger av samspillet mellom omsorgsperson og barn, samt kartlegging av vansker hos barnet/familien. 

Kartleggingsskjemaene fylles ut før og etter behandlingen og gjennomføres gjennom Checkware, et trygt nettbasert system for spørreskjema i bruk ved Sykehuset Telemark. Kartleggingsskjemaene som skal fylles ut kartlegger barnes traumatiske opplevelser og traumesymptomer, en generell screening av barnets humør og oppførsel, og  foreldrenes opplevde stress og mestring i rollen som forelder.  Samspillet mellom barn og omsorgsperson måles gjennom en samspillsobservasjon på ca 35 minutter, der familien både leker som vanlig og gjennomfører en oppgave sammen. Vitenskapelig tittel

Implementering av Dyadic Developmental Psychotherapy. En prosess evaluering.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.01.2022 fram til 31.12.2025

Hvem kan delta?

Alle familier som mottar DDP ved Avdeling for Barn og Unges Psykiske Helse ved Sykehuset Telemark kan delta i studien. Behandlere ved avdelingen kan videreformidle interesse til forsker som tar kontakt for mer informasjon, eller pasientene kan selv ta direkte kontakt med forsker.
Vi trenger familier som er villige til å gjennomføre før- og etter-målingene, samt familier som vil la seg intervjue om sine opplevelser med å motta DDP. Din familie kan selv velge om dere ønsker å delta på kun èn eller begge delene av prosjektet.    Kun rekruttering fra Sykehuset Telemark.

Hva innebærer studien?

Fordelene ved prosjektet er hovedsakelig å få bidra til bedre tjenester ved avdelingen, ved å dele dine opplevelser av behandlingen. Ved å få følge deg gjennom behandlingsforløpet får vi viktig og nyttig informasjon om behandlingen vi gir, og kan tilpasse og endre på dette til det beste for andre familier. Som en del av prosjektet vil det tas to samspillsobservasjoner (før og etter behandlingen) og du og din familie kan få detaljert informasjon om deres utvikling i løpet av deltagelsen om dere ønsker dette. 

Ulempene ved prosjektet er den ekstra tiden det tar å svare på kartleggingsskjema ved oppstart og avslutning. En samspillsobservasjon tas som regel ved oppstart av behandling uavhengig av forskningsprosjektet, men ved deltagelse i prosjektet vil det også tas en observasjon ved avslutning. Dette medfører en ekstra avtale ved Sykehuset, ca 45min totalt. 
Hvis du og/eller din familie skal intervjues om deres opplevelse av behandlingen vil det være ett intervju på ca 1t totalt, men dere velger selv om dere ønsker å delta på før-etter målingene og/eller intervjuet. Kontaktinformasjon

Hvis du har noen spørsmål om prosjektet så kan du kontakte Sykehuset Telemark v/prosjektleder Idun Røseth (iduroe@sthf.no) eller forsker Katarina Nymoen (kanymo@sthf.no tlf: 90971634).

Vennligst ikke send sensitive opplysninger per e-post.