Barnehage for ansattes barn

Trekløveren barnehage har til sammen 52 plasser, fordelt på tre avdelinger. Barnehagen eies og drives av Sykehuset Telemark, og ligger sentralt på sykehusets område i bygg 60 i Skien.

”Kvalitet skapes gjennom livsglede og arbeidsglede”

 

Trekløveren barnehage i bygg 60 på sykehusområdet i Skien

 

 

Trekløveren barnehages fokusområde er drama i forskjellige former. Visjonen er å skape en barnehage med lekende barn og voksne, der fantasi og læring står i fokus.

Barnehagens tre hovedmål er:

 1. Trekløveren skal være et sted der man gir og får omsorg
 2. Trekløveren barnehage skal gi barna gode muligheter til å utfolde seg i lek
 3. Trekløveren barnehage skal oppleves som et fellesskap og en møteplass på tvers av avdelingene

Barnehagen er et ledd i sykehusets personal – og rekrutteringsarbeid.  Det er en forutsetning for å få plass i barnehagen at en av de foresatte er ansatt ved og lønnet av Sykehuset Telemark, men man trenger ikke å bo i Skien kommune.

Daglig åpningstid kl. 06.45 - 17.00
Åpent hele året med unntak av lørdager, helligdager og jule – og nyttårsaften. 

Barnehagen holder til i bygg 60 på sykehusområdet i Skien.

Telefon- og adresseopplysninger:

Se vår avdelingsside

Oppholdet betales i henhold til Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen. Det betales også for to måltider pr. dag. Betalingen trekkes som etterskudd i lønn.

Det er hovedopptak til barnehagen en gang pr år – om våren. Det er Skien kommune som har ansvaret for opptak til barnehagene i kommunene, og det er her opptaket til Trekløveren barnehage foregår.
Det kan søkes plass på fastsatt skjema innen 1. mars –   

Skien kommune

En dag i uken har vi aldersinndelte grupper. Hver gruppe har sin egen faste base i barnehagen med faste voksne på gruppen.

I tillegg til den faste gruppedagen gjennomfører vi to prosjekter med gruppene. Da det prosjekt minst to ganger i uka (med tre ukers varighet). Hver gruppe bestemmer selv sitt eget tema.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2011) understreker at barnehagen skal styrke barns muligheter for læring og aktiv deltakelse i et fellesskap med jevnaldrende. Vårt mål med de aldersinndelte gruppene er at barna har en tid der de bare er sammen med de på sin egen alder.

Klubben

Klubben er for de aller største barna i barnehagen. Det å være størst skal være spesielt og det skal gi ansvar, plikter og status.

Drage-gruppa

Dragegruppa har fagområdet ”kunst, kultur og kreativitet” i fokus. De jobber med ulike uttrykksformer, og bruker mye formingsrommet på blå i arbeidet.

Tiger-gruppa

Tigergruppa legger vekt på barnas fantasi. De tar utgangspunkt i ulike dyr og finner på masse spennende.


Rosa avdeling er en avdeling med barn fra 2-6 år.

Blå avdeling er en avdeling med barn fra 2-6 år.

Grønn avdeling er småbarnsavdeling med barn fra 0-3 år.

Klokka 06.45. våkner barnehagen

Trøtte og opplagte, små og store vekker den.
 
Fortsatt klokka 06.45. og helt fram til 08.30.

Kanskje vi skal ha litt mat? Frokosten som vi har med hjemme ifra, bør nok spises. Vi som kommer så tidlig spiser den samen inne på midtrommet, det er så hyggelig.

Fra klokka 07.00. til klokka 09.30

Etter frokost leker vi sammen og hver for oss, og hvor hen det skulle passe. Men hysj, ikke så høye stemmer, det er ennå tidlig på morgenen. Har vi lyst til aktiviteter som lager mye lyd, kan vi jo ta oss en tur ut, for man må ikke absolutt være inne i dagsrytmen, vel?

Fra klokka 09.30. til klokka 11.15

Nå er det ofte at avdelingene eller hele barnehagen har noen felles aktiviteter.

Fra klokka 11.15. til klokka 12.00

”Skal vi ikke spise snart?”, lyder det ofte når denne tida nærmer seg. Hver avdeling samles rundt matbordet til et hyggelig måltid.

Fra klokka 12.00

Da er vi ofte ute resten av dagen (til klokka 16.45). De som vil da, og noen ganger de som ikke vil også.
 Ca. klokka 14.00. spiser vi ”to-mat”, som kan være yoghurt, frukt, gryn og lignende.

I Trekløveren barnehage legger vi stor vekt på at barna skal være mye ute. Barnehagens uteområde er stort og variert.
 

En gruppe mennesker som sitter på en benk

Hver mandag er fast turdag i barnehagen. Da drar alle avdelingene på tur i nærmiljøet. På turene er vi opptatt av at barna skal få opplevelser innfor alle fagområdene.

En gruppe mennesker som sitter i skogen

 


Trekløveren barnehage har valgt å ha drama som satsningsområde. Drama er både spennende og variert. Ved å jobbe med drama kan vi bevege oss inn i barnas fantasiverden, og bruke barnas fantasi i vårt pedagogiske arbeid. 
 

En gruppe mennesker som sitter i en sofa


 Vi bruker mange ulike metoder i arbeidet med drama som for eksempel:

 • Teater
 • Rollespill
 • Improvisasjon
 • Prosjektarbeid
 • Hånd-/stangdukker
 • Dukke-/bordteater
 • Dramatiseringer
 • Late som om lek
 • Fantasijakter
 • Flanellograf


 

Alle kan gå inn i roller eller finne på spennende historier – hvis den rette motivasjonen er tilstede. Og vår motivasjon – både de voksnes og barnas – er alt det positive drama fører med seg.

 Drama har mange likhetstrekk med lek, og det sentrale i begge er å late som om.  Gjennom drama kan vi være med på å inspirere og skape felles leketemaer for barna.

 I Trekløveren barnehage er små teaterforestillinger:

 • voksne som spiller for barn
 • barn som spiller for voksne
 • barn og voksne som spiller for hverandre
 • hverdagslige hendelser 

Formål

a. Trekløveren barnehage drives i samsvar med

 • Lov om barnehager
 • Departementets forskrifter til barnehageloven
 • Rammeplan for barnehagen
 • Trekløveren barnehages årsplan

Styringsorgan

a. Trekløveren barnehage eies og drives av Sykehuset Telemark (ST)

b. Direktøren ved klinikksjef ffor Service og systemledelse er barnehagens administrative overordnede

c. Barnehagens samarbeidsutvalg og foreldreråd er barnehagens formelle styringsorgan

Samarbeidsutvalget består av:

 • 1 -2 representanter fra eier oppnevnt av adm. direktør ved ST
 • 2 - 4 representanter fra foreldre
 • 2 - 4 representanter fra personalet
 • Styrer i barnehagen som sekretær

Funksjonstiden for eierrepresentanten er fire år om gangen
Representanter for foreldre og personale velges for et år om gangen
Samarbeidsutvalget forvalter de oppgaver som fremgår av  
Barnehagelovens § 4.

d. Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barn i barnehagen
 Foreldrerådets oppgaver fremgår av Barnehagelovens § 4.

Bemanning

Bemanningen i barnehagen følger bestemmelsene i Barnehagelovens kapittel 5 og Forskrift om pedagogisk bemanning.

Åpningstid

a. Barnehagens åpningstid er fra kl. 06.45. – 17.00.
b. Barnehagen har åpent hele året med unntak av:

 • Lørdager og helligdager er barnehagen stengt
 •  Julaften og nyttårsaften er barnehagen stengt
 • Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen klokka 12.00.
 • 5 planleggingsdager i året, da er barnehagen stengt.
  (Planleggingsdagene tilstrebes tilpasset Skien kommunes skoleplan)

Ferier

a. Barna skal i løpet av året ha minimum 4 ukers ferie, hvorav minst 3 uker i løpet av sommeren (sykehusets lavdriftsperiode). Minst to av ukene skal være sammenhengende. En ferieuke er som hovedregel fem sammenhengende virkedager. Hvis barnet har fri både hele romjulen og hele påskeuken - det vil si mandag, tirsdag og onsdag mellom plamesøndag og skjærtorsdag - så kan det regnes som den fjerde ferieuken.
b. Barnas fravær på grunn av sykdom og lignende regnes ikke som ferie.

Betaling

a. Oppholdet betales i henhold til Forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

b. Betaling skjer en gang pr måned og trekkes som etterskudd i lønn.

c. Det betales for elleve måneder pr. år.

d. Begynner barnet i barnehagen første halvdel av måneden, betales det for hel måned. Begynner barnet i andre halvdel av måneden, betales det for en halv måned.

e. Det gis samme søskenmoderasjon i foreldrebetaling som det gis i de kommunale barnehagene.  Fra 01.08.23 er denne moderasjonen 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetaling for 2. barn, og 100 % søskenmoderasjon for 3. eller flere barn.

f. Det betales for to måltider pr. dag.

g. Det gis ikke redusert betaling på grunn av fravær eller ferie.

Oppsigelse av plassen

a. Det er 1 måneds gjensidig oppsigelsesfrist.
Oppsigelse av plassen skal skje skriftlig.   

b. Det betales for plassen i oppsigelsestiden. Ved oppsigelse av plassen etter 1. april, må det betales frem til 31. juli.

c. Tildelt plass opphører ved slutt av stilling på Sykehuset Telemark, og som hovedregel ved overgang til permisjon uten lønn.

Opptak av barn

a. Det søkes om plass på fastsatt skjema (www.barnehageweb.no ). Trekløveren deltar i det felles kommunale opptaket.

b. Hovedopptak av barn foretas en gang pr. år – om våren.

c. Søknadsfrist er 1.mars.   

d. Melding om opptak sendes ut innen 31. mars.

e. Søkere som ikke får plass ved hovedopptaket settes på venteliste. Det er ikke prioriterte ventelister.

f. Barnehageåret regnes fra 1. august til 31. juli påfølgende år.

g. Barnehagen har ca. 50 fulltidsplasser for barn i alderen 0 – 6 år. 

Opptakskriterier

a. Det er en forutsetning for opptak at en av de foresatte er ansatt ved og lønnet av Sykehuset Telemark.

b. Ved opptak prioriteres barn av personell som sykehuset for tiden har vanskelig for å rekruttere og beholde. 

c. Ved opptak skal barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter barnevernloven sikres plass i barnehage (Barnehagelovens § 18).
Som hovedregel tilbys barn 100% plass i Trekløveren barnehage. Etter særsklit vurdering kan det være mulig å få redusert plass /færre dager/uke), og dette tildeles i så fall for et barnehageår om gangen.

d. En jevnest mulig aldersspredning blant barna i de forskjellige grupper søkes tilstrebet.

e. Det forsøkes oppnådd en best mulig fordeling av jenter og gutter blant barna.

f. For øvrig tilstrebes søsken prioritert.

g. Tildelt plass beholdes som hovedregel til skolestart. Ved ulønnede permisjoner, eller ved redusert stillingsstørrelse, kan barnehageplassen reduseres med minst 1 måneds varsel. I vurderingen skal rekrutteringsmessige hensyn ivaretas.

Ankeinstans

a. Adm. direktør ved Sykehuset Telemark er ankeinstans for opptak. Styrer har møte- og uttalerett. Det føres protokoll over de vedtak adm. direktør fatter.

Helsekontroll

a. Det forventes at barna følger vanlig helsekontroll på helsestasjon. Ved tildelt plass i barnehagen fylles det ut en helseerklæring.

Konfidensielle opplysninger

a. Konfidensielle, skriftlige opplysninger om barn og foreldre oppbevares innelåst.

Taushetsplikt

a. Personalet er i henhold til forvaltningsloven §13 a – f pålagt taushetsplikt.

Forsikringer

a. Barna er ulykkesforsikret på lik linje med skolebarn.

Leke- og oppholdsareal

a. Leke – og oppholdsareal tilsvarer barnehagens nettoareal.

b. Barnehagen har et godkjent bruttoareal på 395 m2 og
et nettoareal på 236 m2 - fordelt utgjør dette 4,0 kvm pr barn over 3 år, og 5,3 kvm pr barn under 3 år.

Internkontrollsystem

a. Barnehagen følger sykehusets internkontrollrutiner.

Annet

a. Foreldrene må selv bringe/hente barna i barnehagen dersom ikke annet er  avtalt.

b. Ved fravær gis beskjed til barnehagen innen klokka 09.30. samme dag.

c. Muntlige beskjeder gjennom barna godtas ikke.

d. Barnehagen kan etablere prøveordninger. Det forutsettes at foreldrene informeres om disse.

Ønsker du å skrive ut barnehagens årsplan kan du laste ned pdf-utgaven.

Last ned årsplanen

Sist oppdatert 26.09.2023