Taushetserklæring for ansatte

Alle ansatte ved Sykehuset Telemark HF aksepterer den til enhver tid gjeldende taushetserklæring ved å signere arbeidsavtalen.
Den gjeldende taushetserklæring ved Sykehuset Telemark er datert 17.06.2014.

Følgende lovbestemmelser er grunnlag for taushetserklæringen:

Spesialisthelsetjenesteloven har i § 6-1 følgende bestemmelse om taushetsplikt:
”Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for helseinstitusjon som omfattes av denne loven, har taushetsplikt etter forvaltningslovens §§ 13 til 13 e.”

Lovteksten i nevnte paragrafer i Spesialisthelsetjenesteloven og Forvaltningsloven finner du på under "Referanser til lovverket" i denne taushetserklæringen.

Helsepersonelloven § 21 pålegger helsepersonell å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.

Helsepersonellovens § 21 a fastslår at det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger som nevnt i § 21 uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift.

Pasientrettighetsloven, Helseregisterloven og Personvernloven har også bestemmelser om taushetsplikt.

Det vises forøvrig til sykehusets arbeidsreglement, og utfyllende informasjon om taushetsplikt i sykehuset kvalitetssystem. Se også vår personvernerklæring.

Brudd på bestemmelsene om taushetsplikt straffes etter straffelovens §§ 209 og 210, og kan medføre bøter eller fengselsstraff, se lovtekst side to.

Jeg erkjenner herved, under henvisning til ovenstående, min taushetsplikt i forhold som jeg blir kjent med i mitt arbeide/tjeneste, og er vitende om at overtredelse av gjeldende bestemmelser kan medføre straffeansvar. Jeg er klar over at brudd på taushetsplikten betraktes som et alvorlig brudd på gjeldende arbeidsavtale.

Som bruker av IT-tekniske hjelpemidler (PC – Ipad – mobiltelefon o.l) er jeg forpliktet til å forholde meg til prosedyrer og retningslinjer for søking på Internett og bruk av sosiale medier.

Referanser til lovverket

Spesialisthelsetjenesteloven, § 6-1. Taushetsplikt

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for helseinstitusjon som omfattes av denne loven, har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e.
Taushetsplikten gjelder også pasientens fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted. Opplysning om en pasients oppholdssted kan likevel gis når det er klart at det ikke vil skade tilliten til helseinstitusjonen. Opplysning om en pasients navn, transportbehov og om pasienten skal betale egenandel og eventuelt beløpet kan gis til transportør i forbindelse med transport etter § 2-1a første ledd nr. 6.
 Opplysninger til andre forvaltningsorganer etter forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6 kan bare gis når dette er nødvendig for å bidra til løsning av oppgaver etter denne loven, eller for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse.

Forvaltningsloven, § 13 (Taushetsplikt)

 ”Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeid får vite om:

  1. noens personlige forhold, eller
  2. tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts-  eller forretningsforhold som vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningene angår.

Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige.

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.”

Helsepersonelloven, §§ 21, 21a

§ 21. Hovedregel om taushetsplikt

Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.

§ 21a. Forbud mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger
Det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger som nevnt i § 21 uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift.

Straffeloven, §§ 209, 210

§ 209. Brudd på taushetsplikt
Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som røper opplysning som han har taushetsplikt om i henhold til lovbestemmelse eller forskrift, eller utnytter en slik opplysning med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning.
 
Første ledd gjelder tilsvarende ved brudd på taushetsplikt som følger av gyldig instruks for tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt organ.

For den som arbeider eller utfører tjeneste for et statlig eller kommunalt organ, rammer første og annet ledd også brudd på taushetsplikt etter at tjenesten eller arbeidet er avsluttet.

Grovt uaktsom overtredelse straffes på samme måte.

Medvirkning er ikke straffbar.

§ 210. Grovt brudd på taushetsplikt
Grovt brudd på taushetsplikt straffes med fengsel inntil 3 år.
Ved avgjørelsen av om taushetsbruddet er grovt skal det særlig legges vekt på om gjerningspersonen har hatt forsett om uberettiget vinning og om handlingen har ført til tap eller fare for tap for noen.

Fant du det du lette etter?