Taushetserklæring for ansatte

Alle ansatte ved Sykehuset Telemark HF (STHF) aksepterer, ved signatur på arbeidsavtalen, den til enhver tid gjeldende taushetserklæringen for ansatte. Ansatte har også et selvstendig ansvar for å holde seg orientert om bestemmelsene om taushetsplikt.

Taushetsplikten gjelder også for studenter, hospitanter, vikarer fra vikarbyrå og personer som via ansettelse i firmaer har oppdrag ved/på sykehuset, selv om de ikke har noe direkte ansettelsesforhold til STHF.

Bakgrunn og omfang

Taushetsplikten i helsetjenesten er lovpålagt og er begrunnet i ønsket om beskyttelse av enkeltmenneskers personlige forhold og private sfære. Taushetsplikten er et sentralt element i personvernet og skal medvirke til at pasienter og pårørende som oppsøker og får behandling i helsevesenet, kan gjøre det uten frykt for spredning av opplysninger til uvedkommende.

Taushetsplikten omfatter både en plikt til å tie om og en plikt til å hindre at taushetsbelagte opplysninger bringes videre til uvedkommende. Taushetsplikten gjelder opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold, opplysninger om andre personlige forhold, opplysninger om tekniske innretninger, fremgangsmåter og forretningsforhold av konkurransemessig betydning, opplysninger av betydning for informasjonssikkerheten og opplysninger som det av andre grunner må sikres konfidensialitet for – og som den ansatte får tilgang til via sitt arbeids- eller tjenesteforhold. Det er forbudt å tilegne seg taushetsbelagte opplysninger på en urettmessig måte.

Taushetsplikten gjelder også etter at arbeids- eller tjenesteforholdet er avsluttet.

Følgende lovbestemmelser er grunnlag for taushetsplikten:

  • Helsepersonelloven § 21 pålegger helsepersonell å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.
  • Helsepersonelloven § 21a fastslår at det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger som nevnt i helsepersonellloven § 21 uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift.
  • Etter spesialisthelsetjenesteloven § 6-1 har enhver som utfører tjeneste eller arbeid for helseinstitusjon omfattet av loven, taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13. Taushetsplikten etter bestemmelsen gjelder også opplysninger om pasientens fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerskap, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted.
  • Etter forvaltningsloven § 13 plikter enhver som utfører tjeneste for et forvaltningsorgan å hindre at andre får kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeid får vite om noen personlige forhold, tekniske innretninger, fremgangsmåter, samt drifts- eller forretningsforhold av konkurransemessig betydning. 
  • I henhold til pasient- og brukerettighetsloven § 3-6 skal opplysninger om legems- og sykdomsforhold samt andre personlige opplysninger behandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt (helsepersonelloven § 21 flg.).
  • Etter helseregisterloven § 17 har alle som behandler helseopplysninger etter helseregisterloven taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 og taushetspliktbestemmelsene i helsepersonelloven.
  • Etter pasientjournalloven § 15 har enhver som behandler helseopplysninger  taushetsplikt etter helsepersonelloven § 21 flg.

Det vises for øvrig til sykehusets arbeidsreglement, samt utfyllende informasjon om taushetsplikt i hhv. sykehusets kvalitetssystem og personalhåndbok. Se også vår personvernerklæring.

Taushetsbrudd

Det er straffbart å overtre bestemmelsene i helsepersonelloven, herunder bestemmelsene om taushetsplikt, jf. helsepersonelloven § 67.

Etter straffeloven §§ 209-210 er det straffbart å krenke taushetsplikt pålagt i henhold til lovbestemmelse, forskrift eller gyldig instruks.

Sykehuset Telemark betrakter brudd på taushetsplikten som tjenesteforsømmelse eller brudd på arbeidsavtalen. Taushetsbrudd kan derfor få følger for ansettelses- eller tjenesteforholdet.

Ved signatur på arbeidsavtalen erklæres følgende:

«Jeg er kjent med den lovpålagte taushetsplikten som gjelder for mitt arbeid/min tjeneste, herunder hvilke opplysninger som er omfattet av taushetsplikten. Jeg er videre kjent med at overtredelse av gjeldende bestemmelser kan medføre straffansvar, og at brudd på taushetsplikten betraktes som et alvorlig brudd på gjeldende arbeids-/tjenesteavtale.»

Sist oppdatert 19.02.2024