(KEK)

Klinisk etikkomité

Et nærbilde av en persons hånd

Klinisk etikkomité behandler saker som gjelder vanskelige etiske valg og spørsmål, både prinsipielt og knyttet til enkeltpersoners valgsituasjoner og erfaringer. 

Komitéen er bredt sammensatt av fagdirektør, leger, sykepleiere, psykologspesialist, prest, jurist, personvernombud samt to brukerrepresentanter.

Klinisk etikkomité - KEK skal:
 • Bidra til økt bevissthet og kompetanse om verdispørsmål knyttet til pasientbehandling. 
 • Bidra til økt forståelse av forholdet mellom klinisk-etiske problemstillinger og spørsmål knyttet til ressursbruk og prioriteringer i helseforetakene. 
 • Bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med spesialisthelsetjenesten. 
 • Bidra til økte ferdigheter i å identifisere, analysere og avklare etiske problemer og dilemmaer. 
 • Stimulere til systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske utfordringer før og /eller etter at beslutninger tas. 
 • På forespørsel gi råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses. 
 • Være åpen og ikke-diskriminerende i livssynsspørsmål. 
 • Bidra til virksomhetens kvalitetsarbeid.

KEK tar i mot saker relatert til
 • enkeltpasienter som det er av betydning å løfte for vanskelige etiske valg og avgjørelser (prospektivt)
 • enkeltpasienter hvor det har vært vanskelige etiske dilemmaer i tidligere behandlingsforløp (retrospektivt)
 • generelle saker som angår flere pasienter eller prinsipielle problemstillinger (f.eks. prioritering, taushetsplikt, autonomi m.m)

Pasient/pårørende og alle ansatte ved Sykehuset Telemark kan fremme saker til komitéen. Eksterne smarbeidspartnere kan også be om drøfting. Vi ber om at saker fremmes skriftlig.

For å sikre en god behandling i komitéen bør problemstillingen(e) spisses så godt det lar seg gjøre. 

Husk at denne type informasjon må anonymiseres slik at det ikke kan spores tilbake til konkrete pasientsituasjoner. Informasjonen kan da oversendes på e-post.

Saker til forumet kan sendes på e-post, til sekretær for KEK: Anne Borge Kallevig,  annkal@sthf.no 

Behandling av saker skal som hovedregel skje med basis i anonymiserte pasientopplysninger. Ved fravikelse fra hovedregelen om anonymisering, må det innhentes samtykke fra pasienten, før det fremlegges for KEK.
(jf. Helsepersonelloven § 22)

Medlemmene i KEK har taushetsplikt om personidentifiserende opplysninger, eller helseopplysninger, som de får adgang eller kjennskap til som medlem av komitéen.

Den som melder inn saken kan bli bedt om delta i møte der saken skal behandles.

Referater som gjelder enkeltsaker arkiveres i sykehusets sak-/arkivsystem. Eventuelt vurderer behandlingsansvarlig om noe skal dokumenteres i pasientens journal.Sist oppdatert 12.01.2023