Varsling om kritikkverdige forhold

Sykehuset Telemark ønsker å være en åpen og ansvarlig institusjon, med ledere og medarbeidere som tar ansvar for verdiene våre: kvalitet, trygghet og respekt. Varsling av kritikkverdige forhold og en god og åpen ytringskultur er viktig for sykehuset, når det gjelder sykehusets rolle som arbeidsplass, profesjonell kontraktspart og som samfunnsinstitusjon.

Formålet med varslingsordningen er først og fremst å legge til rette for at kritikkverdige forhold skal opphøre. Varslingsordningen skal bidra til at det er enkelt å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, og at håndteringen av slike varsler skjer på en sikker og effektiv måte som ivaretar de involverte partene. 

Hva er varsling?

Å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold til noen i virksomheten som har myndighet til å gjøre noe med det.

Hvem kan varsle?

Eksterne, som for eksempel leverandører og samarbeidspartnere, kan varsle om kritikkverdige forhold ved sykehuset.

Ansatte, inkludert innleide, studenter, hospitanter og praktikanter, har rett til å varsle.

Pasient og pårørende som ønsker å ta opp kritikkverdige forhold, kan benytte seg av muligheten til å klage. Les om klagemuligheter

Hvordan varsle ved Sykehuset Telemark?

Vi oppfordrer ansatte ved sykehuset til å si fra til nærmeste leder eller leder på høyere nivå, enten direkte eller via tillitsvalgte/vernetjenesten. 

Eksterne varslere, samt ansatte som ikke finner det aktuelt å melde fra via ledere, kan henvende seg til sykehusets varslingsutvalg på e-post: postmottak@sthf.no.   

(Ansatte kan finne varslingsskjema og mer informasjon om varslingsordningen på sykehusets intranett.)

Navngitt varsel

Sykehuset Telemark ønsker at du som varsler skal underskrive med navn. Det gjør det mulig for oss å innhente ytterligere opplysninger fra deg, og å gi deg tilbakemelding om hva som gjøres med forholdet. Varslerens identitet blir, så langt som mulig, behandlet fortrolig av alle involverte parter. 

Anonymt varsel

Dersom du likevel ønsker å være anonym kan du sende varselet via fysisk post til sykehuset. Sykehusets mulighet til å følge opp et anonymt varsel kan være begrenset. 

Saker som gjelder administrerende direktør eller styret

Saker som gjelder administrerende direktør eller varslingsutvalget skal du sende til styret. Styret vurderer om saken skal saksbehandles der eller av en ekstern part. 

Saker som gjelder styret, eller styrets medlemmer skal du sende til konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst.

Sist oppdatert 26.02.2024