HELSENORGE

Miljø og samfunnsansvar

Spesialisthelsetjenesten har et stort samfunnsansvar. Ikke bare i rollen som behandler, men ikke minst også i det å beskytte miljø og klima i størst mulig grad. I tillegg er menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon viktige områder det kontinuerlig jobbes med i alle landets helseforetak.


​Spesialisthelsetjenesten er med på å belaste miljøet gjennom forbruk av vann og energi, innkjøp av legemidler og produkter og gjennom behandling av avfall. Vi belaster også miljøet gjennom transport av pasienter, pårørende, medarbeidere og leverandører, og når vi rehabiliterer byggene våre eller bygger nytt.

Gjennom FNs bærekraftsmål og Paris-avtalen er det satt globale mål for en bærekraftig utvikling. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Bærekraftsmålene gjelder for alle land i verden, og regjeringen har forpliktet Norge til å arbeide for å nå målene.

Helseforetakene i Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst og Helse Vest har stor oppmerksomhet på å følge opp det gode arbeidet innen klima og miljø som gjøres i alle helseforetakene. Fellesoppgaver og nasjonale føringer koordineres gjennom det nasjonale samarbeidsutvalget for klima og miljø (Grønt sykehus). Vi har også et godt samarbeid om miljøspørsmålene gjennom regionale faggrupper hvor foretakene er representert.

FNs bærekraftsmål ligger til grunn for arbeidet med miljø og bærekraft på tvers av helseregionene. Målene bidrar til å støtte opp under felles policy;

Spesialisthelsetjenesten skal være ledende i sitt arbeid med miljø og bærekraft, og fremme god helse gjennom miljøvennlig drift.

Les mer om Grønt sykehus ved Sykehuset Telemark​

​Les mer om Grønt sykehus (Helse Sør-Øst)​

​​​​​Se spesialisthelsetjenestens rapporter for samfunn​sansvar (PDF)

​​​Se Helse Sør-Østs nettside om miljø og samfunnsansvar​

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. Virksomheter som er omfattet av åpenhetsloven skal redegjøre for sine aktsomhetsvurderinger innen 30. juni 2023. Sykehuset Telemark HFs redegjørelse gjelder for perioden juli 2022 – juni 2023.

Sykehuset Telemark HF er eid av Helse Sør-Øst RHF som er det største av fire regionale helseforetak i Norge. Sykehuset er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor de fleste spesialistområder. I tillegg til pasientbehandling, er spesialisthelsetjenestenes lovpålagte oppgaver utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Sykehuset dekker et befolkningsgrunnlag på rundt 170 000 innbyggere, og har om lag 3000 årsverk fordelt på rundt 4000 ansatte. Hovedadministrasjonen ligger i Skien, og sykehuset har delregionfunksjon innen følgende fire fagområder: plastikkirurgi, medisinsk genetikk, fertilitetsbehandling og arbeidsmedisin.

Spesialisthelsetjenesten forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet, og har en forpliktelse overfor samfunnet til å forvalte disse ressursene på en bærekraftig måte. Samfunnsansvaret handler om hvordan spesialisthelsetjenesten løser sitt samfunnsoppdrag i samspill med andre og hvordan vår virksomhet påvirker mennesker, miljø og samfunn. Styrene i de regionale helseforetakene har vedtatt Spesialisthelsetjenestens rammeverk for samfunnsansvar. Sykehuset Telemark HF er omfattet av dette.

 

Formålet med rammeverket er å klargjøre hvilke rammer/føringer som gjelder for området og hvordan spesialisthelsetjenesten arbeider med samfunnsansvaret, herunder ivaretakelse av åpenhetslovens krav.

 

 

Aktsomhetsvurderinger i Sykehuset Telemark HF

 

Formålet med aktsomhetsvurderingene er å få oversikt over og vurdere risiko for om det skjer brudd på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold, både internt i virksomheten og hos leverandørkjeder og forretningsforbindelser. 

 

Sykehuset Telemark HF har etablert en retningslinje for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger og håndtering av informasjonskrav etter åpenhetsloven. Sykehuset Telemark HF utfører aktsomhetsvurderinger, i tråd med OECDs retningslinjer og systematikk. For å vurdere og identifisere risiko relatert til samfunnsansvar har Sykehuset Telemark HF benyttet verktøyet «ansvarlighetskompasset» som er utviklet av OECD. Kartleggingen omfatter områdene; menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, klima og miljø og forebygging av økonomisk kriminalitet. Prioriterte risikoområder for 2023 og tiltak er beskrevet i tabellen nedenfor.

 

Tema  Vesentlige risiko for negativ konsekvens  Tiltak 
Overordnet  Spesialisthelsetjenestens rammeverk for samfunnsansvar er ikke godt nok kjent for medarbeidere ved STHF.Samfunnsansvar settes på dagsorden i forum i alle klinikker/staber. Oppdatere informasjon på STHFs nettsider, Intranett og i kvalitetssystemet (Heliks).
Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold 

STHF har ikke tidligere hatt felles systematikk for prioritering av risikoer for brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Gjennomføres av Sykehusinnkjøp for regionale og nasjonale anskaffelser. 

 

 

Etablert ny retningslinje som ivaretar åpenhetslovens krav. STHF vil forsterke og videreutvikle system for risikokartlegging, risikoprioritering og iverksettelse av tiltak knyttet til åpenhetsloven og spesialisthelsetjenestens rammeverk for samfunnsansvar.

STHF har ikke tidligere hatt felles system for informasjon om klagehåndtering for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og hjelp til å rette opp skadevirkninger av slike.

 

Etablert ny retningslinje som ivaretar åpenhetslovens krav. Det vil bli lagt ut informasjon på STHFs nettsider om hvor informasjonskrav etter åpenhetsloven eller andre henvendelser knyttet til åpenhetsloven eller samfunnsansvar kan rettes.
 

STHF har ikke tidligere hatt felles systematikk for håndtering av menneskerettighetsbrudd og iverksettelse av tiltak for å avhjelpe slike, kun på enkeltområder.

 

Etablert ny retningslinje som ivaretar åpenhetsloven krav om kartlegging av egen virksomhet for å avdekke evt. menneskerettighetsbrudd og som regulerer iverksettelse av tiltak for å avhjelpe slike. STHF vil fremover ha fokus på å evaluere, forsterke og videreutvikle dette systemet.
Klima og miljø Sykehuset gjennomfører årlig kartlegging av sykehusets miljøpåvirkning og risikoer. Vi kartlegger og rapporterer årlig på direkte utslipp, scope 1 og 2, i klimaregnskapet.  STHF har foreløpig ikke system for å kartlegge og rapportere på indirekte utslipp (Scope 3) og har derfor ikke et komplett bilde av klima- og miljøpåvirkningen. Kartlegging av scope 3 og utslipp fra kjøp av varer og tjenester gjennomføres av Sykehusinnkjøp i 2023. Dette skal også gjennomføres i RHF og HF.STHF vil kartlegge på indirekte utslipp (scope 3) når Sykehuspartner etablerer anbefalt metodikk for dette.

 

Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF gjennomfører de aller fleste anskaffelser for Sykehuset Telemark HF. Sykehusinnkjøp HF er helseforetakenes og de regionale helseforetakenes innkjøpssentral i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Sykehusinnkjøp HF utfører aktsomhetsvurderinger på anskaffelser for å forebygge risiko for brudd og håndtere faktiske brudd på menneskerettigheter i leveransekjeden i samsvar med OECDs retningslinjer og i tråd med åpenhetsloven. Les mer om informasjon om aktsomhetsvurderinger og årlig redegjørelse for Sykehusinnkjøp HF her Samfunnsansvar - Sykehusinnkjøp HF (sykehusinnkjop.no).

 

Det er etablert prosesser som ivaretar dialog mellom Sykehusinnkjøp HF og Sykehuset Telemark HF i henhold til inngått samarbeidsavtale. Dersom Sykehuset Telemark HF har mistanke om brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold innen et område Sykehusinnkjøp HF har inngått avtale, skal mistanken varsles via e-post til avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no.

 

Sykehusbygg HF

Sykehusbygg HF utfører tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter, og leverer tjenester innen eiendom som gir felles gevinster for spesialisthelsetjenesten. En vesentlig del av virksomheten består av anskaffelse av entreprenører og leverandører i byggeprosjekt på vegne av helseforetakene. For anskaffelse av leverandører (byggevarer mm) i regi av kontraktsparter til byggherre påser Sykehusbygg HF ved prosjektet at kontraktspart ivaretar kravet til aktsomhetsvurderinger. For innkjøp som foretas av prosjektet selv gjennomfører Sykehusbygg HF, eller samarbeidende helseforetak aktsomhetsvurderinger for prosjektets anskaffelser.  Sykehusbygg HF behandler forespørsler om informasjon om aktsomhetsvurderinger for anskaffelser gjort i pågående byggeprosjekt.  Sykehusbygg HF gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer. Les mer om arbeid med samfunnsansvar og åpenhetsloven på sykehusbygg.no. Dersom det er mistanke om brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i oppdrag gitt til Sykehusbygg HF, skal mistanken varsles via post@sykehusbygg.no. 

 

Sykehuspartner HF

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst. Sykehuspartner HF eies av Helse Sør-Øst RHF. Sykehuspartner HF har signert samarbeidsavtale med Sykehusinnkjøp HF som er involvert i Sykehuspartners anskaffelser. Alle anskaffelser utføres i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Det signeres avtaler med leverandører og det enkelte helseforetak (service level agreement). For regionale løsninger signerer Sykehuspartner HF avtaler med leverandører på vegne av helseforetakene.  Sykehuspartner HF gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer. Les mer om arbeid med samfunnsansvar og åpenhetsloven på sykehuspartner.no

 ​

 

Signaturer:

 

Tom Helge Rønning, administrerende direktør                ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Anne Biering, styreleder

 

Kine Jordbakke, nestleder

 

Nils Kristian Bogen, styremedlem

 

Per Christian Voss, styremedlem

 

Turid Ellingsen, styremedlem

 

Trygve Kristoffer Nilssen, styremedlem

 

Marjan Farahmand, styremedlem

 

Janne Olimstad Guldbjørnsen, styremedlem

 

Elise Haugerø, styremedlem

 

Arne Runde, styremedlem

 

Johanne Haugen, styremedlem

 

​​


Fant du det du lette etter?