Foreslår trinnvis utbygging av somatikken i Skien

Helse Sør-Øst behandlet den økonomiske langtidsplanen i styremøte fredag 29. september. Der foreslås tilpasninger i framdriften for flere større prosjekter. For prosjektet Utbygging somatikk Skien (USS) betyr dette en trinnvis utbygging.

Publisert 04.10.2023
Bilde av administrerende direktør Tom Helge Rønning
- Foreløpig vurdering er at dette arbeidet kan ferdigstilles tidlig i 2024 og at byggestart for akuttmottaket og kreftsenteret kan skje i løpet av sommeren, sier administrerende direktør Tom Helge Rønning.

Den foreslåtte planen viser at det er en krevende økonomi både i Sykehuset Telemark og i øvrige helseforetak i regionen. Kalkylene for regionens investeringsprosjekter viser et investeringsbehov som ligger langt over tildelte styringsrammer. I den økonomiske langtidsplanen foreslås det derfor tilpasninger i framdriften for flere større prosjekter. For USS-prosjektet betyr dette at det foreslås en trinnvis utbygging der sengebygget planlegges med oppstart i 2026. 

Kreftsenter og nytt akuttmottak i første trinn

For å sikre at Sykehuset Telemark kan bidra til å gjennomføre den vedtatte desentraliseringen av stråleterapien, samt møte behovet for økt behandlingskapasitet, skal nytt kreftsenter og nytt akuttmottak igangsettes i første trinn av utbyggingen. Det er høye forventninger til bygging av nytt kreftsenter og akuttmottak for sykehuset Telemark. Nytt kreftsenter vil ikke bare gi et forbedret tilbud til kreftpasienter i Telemark, men også gi et stråletilbud til helseregionen. Nytt og forsterket akuttmottak vil bidra til at pasienter som kommer til sykehuset blir ivaretatt på en god og effektiv måte og som igjen vil bidra til økt kapasitet og et bedre helhetlig tjenestetilbud.

- Arbeidet fremover vil gå med til å forberede og kvalitetssikre underlag for utbyggingsprosjektene i samarbeid med HSØ. Det vil bli utarbeidet en aktivitets- og tidsplan for sluttføring av planarbeidet som skal sikre gode løsninger for utbyggingsprosjektet i sin helhet. Foreløpig vurdering er at dette arbeidet kan ferdigstilles tidlig i 2024 og at byggestart for akuttmottaket og kreftsenteret kan skje i løpet av sommeren, sier administrerende direktør Tom Helge Rønning.