Nytt tilbud til pasienter for utredning av penicillinallergi

Tilbudet er i gang ved Sykehuset Telemark fra mars 2023. Hensikten er å etterprøve om pasienter som tidligere har hatt en reaksjon under eller etter bruk av penicilliner har reell penicilinallergi.

Publisert 09.03.2023
Andreas Wigmostad Bjerkhaug og Julie Farseth Berg utenfor sykehuset
Andreas Wigmostad Bjerkhaug og Julie Farseth Berg utenfor sykehuset

Opptil 10% av befolkningen har registrert penicillinallergi i sin journal, men forskning har vist at så mye som 90% av disse ikke har reell penicillinallergi. Dette kan skyldes flere årsaker, men ofte er symptomene feiltolket som allergisk betinget. Dessuten avtar allergi over tid hos en stor del av pasientene. 

Videre er det vist at behandling med "andrevalgsmidler" kan medføre dårligere behandling av pasienter, så som økt risiko for bivirkninger, økt fare for dødelighet, forsinket behandling med mer. 

Penicilliner er førstevalg ved mange tilstander, og å kunne behandle flere pasienter med dette er også fornuftig fra et samfunnsperspektiv. Mindre bruk av bredspektret antibiotika kan gi mindre resistens, kortere behandlingstid og er rimeligere. Det er dermed hensiktsmessig for pasientene så vel som samfunnet at pasientene med reell allergi fanges opp, og de som ikke har reell allergi kan tas ut av denne gruppen.

Hittil har utredning for penicilliallergi primært vært et tilbud ved regionalt senter for allergi ved Oslo Universitetssykehus (OUS, RAAO). Lang ventetid og reisevei gjør imidlertid dette tilbudet mindre tilgjengelig. I samarbeid med OUS har vi derfor besluttet å starte opp et tilbud lokalt i Skien. Fortsatt vil noen av pasientene med høyest risiko måtte henvises til OUS, men de aller fleste kan antagelig utredes ferdig ved Sykehuset Telemark.

Tilbudet er poliklinisk og drives av lege og sykepleier. Utredningen foregår ved kartlegging av pasientens sykehistorie (anamnese) og testing (prikktest, perkutantest og eventuelt peroral provokasjonstest). Utredningen foregår i utgangspunktet over to dager og er poliklinisk. I første omgang vil tilbudet gjelde kun for voksne, ikke barn.
Første dag legges det opp til legesamtale og andre dag til praktisk testing. Utredningen foregår i Skien. Vi skal i hovedsak teste for penicillin, ampicillin, amoxicillin, pivmecillinam og kloxacillin /dikloxacillin, men det er mulig å henvise pasienter med antatt allergi for andre typer betalaktamantibiotika. 

Fastlege henviser

Alle pasienter som på et tidspunkt har hatt en reaksjon på noen av medikamentene nevnt over kan henvises til poliklinikken via sin fastlege. Ved henvisning er det ønskelig, men ikke nødvendig, at opplysninger om type medikament, type reaksjon(er), debut og varighet av reaksjon, eventuell behandling gitt inkluderes.

Henvisningen sendes til Sykehuset Telemark, infeksjonsavdelingen. Derfra blir henvisningen sortert videre til allergipoliklinikken. ​​