Ansatte ved Kirurgiske poliklinikker

Om oss

Vår visjon er å skape gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.   Våre verdier: - Kvalitet - Trygghet - Respekt

Kontaktinformasjon

​Om Sykehuset Telemark

Sykehuset er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor de fleste spesialistområder.​

Sykehuset Telemark dekker et befolkningsgrunnlag på rundt 170 000 innbyggere, og har om lag 3000 årsverk fordelt på rundt 4000 ansatte. Hovedadministrasjonen ligger i Skien.​​
Sykehuset har delregionfunksjon innen fire fagområder. Dette er plastikkirurgi, medisinsk genetikk, fertilitetsbehandling og arbeidsmedisin.
Sykehuset Telemark har drift i Ski​en​, Porsgrunn​, Not​​odden​, Rjukan, Kragerø og Seljord​​, og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Vi ønsker å knytte til oss dyktige medarbeidere.

Vil du vite mer om våre ledige stillinger, hvordan du kan søke jobb hos oss, hva vi kan tilby deg og nyttige opplysninger for nyansatte?

Sykehuset Telemark skal skape gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.
Sykehuset Telemark får årlig føringer fra Helse Sør-Øst for sykehusets virksomhet, i form avet oppdrag- og bestillerdokument (OBD). Overlevering av oppdrag- og bestillerdokumentet blir gjort i foretaksmøter.
Se oversikt over oppdrag- og bestillerdokument på Helse Sør-Østs nettsider

Se oversikt over årets foretaksmøter på Helse Sør-Østs nettsider

Hvordan skal vi møte de langsiktige utfordringene?

Befolkningen blir eldre, bosettingsmønsteret endres og sykdomsbildet forandres. Den teknologiske utviklingen gjør at vi kan behandle mer og flere. Noen sykdommer vokser i omfang, andre blir mindre truende. Hvordan skal vi løse framtidas behov for spesialisthelsetjenester for å sikre god pasientbehandling i vår region? Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark skisserer noen av utfordringene vi står overfor de neste årene. 

Les mer om utviklingsplanen for Sykehuset Telemark

Ambulanseplan 2035 tar for seg muligheter og utfordringer innenfor områdene aktivitet, ressursutnyttelse og beredskap, kvalitet, opplæring og kompetanse, finansiering, samhandling, organisering og IKT-løsninger.

Les mer om ambulanseplan 2035

 

Strategi 2023 – 2025

Strategien for 2023-2025 ble godkjent av styret ved Sykehuset Telemark 14.12.2022. Strategien for Sykehuset Telemark utarbeides for perioder på tre år av gangen. Den tar for seg de områdene sykehuset må fokusere særskilt på i strategiperioden,  og danner grunnlag for mange av våre prioriteringer og aktiviteter. For hvert strategisk område og suksessfaktor settes egne mål og tiltak.​

Se strategiplan for Sykehuset Telemark for perioden 2023 - 2025

Spesialisthelsetjenesten har et stort samfunnsansvar. Ikke bare i rollen som behandler, men ikke minst også i det å beskytte miljø og klima i størst mulig grad. I tillegg er menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon viktige områder det kontinuerlig jobbes med i alle landets helseforetak.

Les mer om miljø og samfunnsansvar​

 

Sykehuset Telemark har utarbeidet en retningslinje som gjelder holdningsskapende tiltak samt krav/rettigheter ved rekruttering og ansettelser, for å fremme likestilling, likeverd og mangfold.

Administrerende direktør er Tom Helge Rønning.

Direktørens ledergruppe

Les mer om sykehuset og kontaktinformasjon

Styret  ved Sykehuset Telemark består av syv medlemmer oppnevnt av Helse Sør-Øst RHF, og fire representanter valgt av og blant ansatte. 

Les mer om styret, styremøter og styredokumenter

Her finner du en oversikt over foretakstillitsvalgte ved Sykehuset Telemark. 

Den norske legeforening (overlegeforeningen)

Arne Runde
tlf. 419 04 590
arne.runde@sthf.no​

Den norske legeforening (yngre legers forening)

Julie Farseth Berg
jufber@sthf.no​

Norsk psykologforening

Madelen Fredrikstad
madfre@sthf.no

Tekna

Martin Veel Svendsen
tlf. 35 00 31 13
martin.veel.svendsen@sthf.no

Delta

Christina Olsen
chols3@sthf.no

Fagforbundet

Johanne Haugan
Tlf. 35021310 / 468 36 062​​
hajo@sthf.no​

NSF - Norsk sykepleierforbund

Janne Guldbjørnsen
Tlf. 920 36 464
jaohau@sthf.no

FO - Fellesorganisasjonen
Wenche Kongerød
Tlf. 951 88 824
wenche.kongerod@sthf.no

Utdanningsforbundet

Eva Lyholm Limi
evalim@sthf.no

Radiografforbundet

Lene Øverbø Kristiansen
leokri@sthf.no

Norsk ergoterapeutforbund

Mette Hornsletten
methor@sthf.no

NITO - Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon

Kristin Magrethe Ellingsvik Granstøl
tlf. 35 00 32 25
KRMGRA@sthf.no​

Fysioterapeutforbundet 

Margitte Joanne Tonning
majton@sthf.no

Jordmorforeningen

Benedicte Ljostveit
tlf. 35 00 47 64/902 10 027
beloeh@sthf.no​​

Helseforetakene i Helse Sør-Øst er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne yte gode helsetjenester. Etisk kvalitet på tjenesteyting og forvaltning er en forutsetning for denne tilliten.

Les mer om etikk

Klinisk etikkomité behandler saker som gjelder vanskelige etiske valg og spørsmål, både prinsipielt og knyttet til enkeltpersoners valgsituasjoner og erfaringer. 

Les mer om KEK

Pasienter, brukere og pårørende er en viktig ressurs for Sykehuset Telemark.

Les om brukermedvirkning ved sykehuset

Gaver til Sykehuset i Telemark er gledelige bidrag, enten de blir gitt til støtte for forskning og utvikling av bedre behandlingstilbud eller til trivselstiltak for pasientene.

Les mer om gaver og donasjoner

Sykehuset Telemark vil legge til rette for at media skal få utført sitt arbeid, i tråd med de lover og forskrifter som gjelder i sykehuset.

Informasjon til media

Kontakt mellom leverandører og medarbeidere ved Sykehuset Telemark skal skje på en faglig og etisk korrekt måte.

Les om våre retningslinjer for leverandørkontakt

Sykehuset Telemark følger det nasjonale profilprogrammet til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det er utarbeidet en håndbok for grafisk profil ved Sykehuset Telemark som i hovedsak baserer seg på det nasjonale profilprogrammet med noen lokale tillegg.

Se håndok for grafisk profil ve​d Sykehuset Telemark​​​

Personlige spørsmål av medisinsk art kan dessverre ikke besvares per e-post.
Dette gjelder også av- og ombestilling av time.

Se kontaktinformasjon for Sykehuset Telemark

​​​

Sist oppdatert 08.04.2024