Telemark sykehus - tildeling av samspillskontrakt for ombygging og nytt akuttsenter og energisentral

I forbindelse med føringer om en trinnvis utbygging ved Sykehuset Telemark, er det gjennomført konkurranse om samspill til totalentreprise i byggetrinn 1 som omfatter Akuttsenter og ny energisentral. Samspillskontrakten er tildelt entreprenøren HENT.

Publisert 11.04.2024
Tom Helge Rønning, administrerende direktør ved Sykehuset Telemark
Administrerende direktør Tom Helge Rønning

Sykehuset i Skien dekker et befolkningsgrunnlag på rundt 170 000 innbyggere, og har om lag 3000 årsverk fordelt på rundt 4000 ansatte. 
Prosjekt Utbygging Somatikk Skien (USS) har over lenger tid utredet behov og muligheter for å bedre og øke kapasiteten for Sykehuset Telemark. Helse Sør-Øst har fattet vedtak innenfor stramme økonomiske rammer, at hele USS prosjektet omfatter:
•    Nytt og ombygd akuttsenter med avklaringspost
•    Nytt sengebygg med 101 døgnplasser
•    Nytt strålesenter Vestfold/ Telemark og utvikling av kreftsenter

I forbindelse med føringer om en trinnvis utbygging ved Sykehuset Telemark, er det gjennomført konkurranse om samspill til totalentreprise i byggetrinn 1 som omfatter Akuttsenter og ny energisentral.
Gjennomføringen av konkurransen har skjedd i henhold til Lov om offentlige anskaffelser, da kontraktsverdien overskrider terskelverdien hvor utlysningen må skje etter EU regelverket.
Med bakgrunn i innleverte endelige tilbud samt forhandling og evaluering av tilbyderne, har prosjektstyret den 10.04.2024 fattet vedtak om å tildele samspillskontrakten til entreprenøren HENT AS. Anskaffelsen omfatter samspillsfase med videreutvikling av foreliggende grunnlag, frem til en løsning på en fastpriskontrakt i gjennomføringsfasen (byggefasen).
Endelig beslutning på gjennomføringsfasen planlegges fremlagt for Helse Sør-Øst i august 2024.

Tildelingen av samspillskontrakten er en gladsak for pasienter, ansatte og for lokalmiljøet i Vestfold og Telemark, sier administrerende direktør Tom Helge Rønning umiddelbart etter vedtaket i prosjektstyret.
Nå er vi endelig i gang.

USS prosjektet har nå kommet inn i en ny og etterlengtet fase sier Tom Helge Rønning videre. Etter gjennomgang av tilbudte underlag fra entreprenøren har denne uttrykt forutsetninger om å benytte lokalmarkedet i den grad dette lar seg gjøre. Dette er positivt for et marked som for mange er utfordrende.

Prosjektet skal gjennomføres i nært samarbeid med nøkkelpersoner hos oppdragsgiver og andre innleide ressurser i prosjektet. Dette vil omfatte oppdragsgivers prosjektledelse, medvirkningsgrupper og andre interessegrupper.

Sykehuset Telemark HF er opptatt av at den etterfølgende gjennomføringsfasen skal skje med bruk av målrettet og god og åpen kommunikasjon og informasjonsflyt med alle interessenter både internt og eksternt, avslutter Tom Helge Rønning.