Sykehusprest

En å snakke med...

Et sykehusopphold berører mange sider ved livet, og involverer ofte mange. Som pasient, pårørende eller ansatt ved sykehuset kan man komme i situasjoner og kriser der man opplever livet som krevende eller overveldende. Da kan det være godt å ha noen å snakke med om egne tanker og følelser knyttet til dette. Sykdom, usikkerhet omkring helse og framtid, lidelse og død bringer oss i kontakt med våre dypeste og mest grunnleggende livsverdier og eksistensielle sider. En sykehusinnleggelse skal derfor gi rom for å møte åndelige, religiøse og eksistensielle behov. 

De aller fleste norske sykehus har ansatt sykehusprester. Sykehusprester er ordinerte prester i Den norske kirke og de har videreutdanning for det spesielle pastoralkliniske arbeidet i helsesektoren. Sykehusprester er både kirkens prester i sykehuset, og en av sykehusets mange profesjoner i det tverrfaglige miljøet. Pasientens rettigheter og behov er den viktigste begrunnelsen for en slik tjeneste. Sykehusprestetjenestens formål er forankret i sykehusets verditenkning om å ta vare på hele mennesket. Tjenesten er et tilbud til alle pasienter, pårørende og personale, uavhengig av religiøs tilknytning.

Sykehuspresten skal gjøre tilgjengelig de ulike kirkelige tjenester som er ønsket og som gir mening for pasientene. Dette gjelder både kirkelige handlinger og sjelesørgeriske samtaler. Sykehuspresten skal, hvis det er ønsket, også bistå i å formidle kontakt med sjelesørgere for pasienter med annet livssyn og annen kirkelig og religiøs tilhørighet

Sykehusprestens oppgaver: 

  • Samtaler med pasienter, pårørende og personale
  • Formidler av kontakt med ulike livssyn og trosretninger 
  • Bidrar med dåp, vigsel, båreandakt, nattverd og forbønn der det etterspørres av pasienter og pårørende
  • Refleksjon knyttet til etiske dilemmaer vedrørende behandling
  • Inngår i tverrfaglig samarbeid 
  • Undervisning for pasienter og personale 
  • Veiledning for personale
  • Oppfølgende samtaler etter utskrivning kan tilbys

Sykehuspresten har taushetsplikt, og du trenger ikke henvisning. 

For å komme i kontakt med prestetjenesten, ring sentralbordet, de har oversikt og kontaktinfo til de prestene som deltar i vaktordningen. 

Sist oppdatert 18.06.2024