HELSENORGE

Klage og erstatning

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.

​Klage på forhold som gjelder Sykehuset Telemark sendes til:

Sykehuset Telemark
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

​Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere din klage og gjøre om sin opprinnelige avgjørelse. Er de fortsatt uenige med deg, sender de klagen videre til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen).

Fritt rettsråd - psykisk helsevern

Pasienter som vil klage på vedtak som gjelder tvangsmedisinering og tvangsernæring innenfor psykisk helsevern, har rett til 5 timer advokatbistand i forbindelse med klagesaken. Dette kalles fritt rettsråd og ordningen ble innført 1. juli 2017.

Dersom du har egne ønsker om advokat kan sykehuset også hjelpe deg med det. Om du velger en annen advokat enn de som yter fritt rettsråd, kan det påløpe ekstra kostnader for deg. Dette gjelder blant annet advokatens reise- og oppholdsutgifter.

Det er Statsforvalteren som er klageinstans i slike saker. Dersom du velger å få bistand fra advokat til å klage, oversender sykehuset informasjon til Statsforvalteren. Informasjonen omfatter hvilken advokat som bistår deg i saken, samt klagen din.


Viktige​ lenker

Se informasjon om pasient- og brukerombud​​

Se informasjon om erstatningssøknader hos Norsk pasientskadeerstatning


Digital innsending av klageskjema 

​Du kan sende inn klageskjema digitalt ved å logge deg på Helsenorge. 

Informasjon og klageskjema for digital innsending via Helsenorge​​

​Om bruk av klageskjema

Du oppfordres til å benytte klageskjema, men er ikke forpliktet til dette.

Veiledning til utfylling av klageskjema, jf Forvaltningsloven § 11.
Klagen er unntatt fra offentlighet og vil bli konfidensielt behandlet.
Klageskjema for nedlasting for utfylling og innsending via papirpost

Utfylling av klageskjema

1. Per​sonop​plysninger

Fyll ut fullstendige personopplysninger.
Trenger du hjelp til å klage, kan du kontakte Pasient- og brukerombudet.
Du kan også benytte annen fullmektig som opptrer på dine vegne.
Dersom fullmektigen ikke er advokat, må skriftlig fullmakt vedlegges. Foreldre kan, som hovedregel, klage for pasienter under 16 år uten fullmakt.
 Ønsker du å benytte deg av standard skjema for fullmakt:

Fullmaktsskjema til nedlasting

​​

2. Klagen gjelder

Det er egne klageregler som gjelder dersom du klager på manglende oppfyllelse av pasientrettigheter, jf pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. Som pasient har du en rekke rettigheter, bl.a. rett til nødvendig helsehjelp, rett til informasjon, innsyn i journal, retting/sletting i journal, sperring av journal m.v. For nærmere informasjon om rettigheter, se sykehusets side om rettigheter. Dersom du klager over manglende oppfyllelse av pasientrettigheter og sykehuset ikke gir deg medhold, vil klagesaken bli direkte oversendt til Fylkesmannen i Telemark for klagesaksbehandling. For denne type klagesaker er det et krav at klagen først skal behandles ved sykehuset.

Klage over innholdet/utførelsen av tjenesten, vil gjelde forhold du er misfornøyd med som har skjedd, hvor det ikke er noe å oppfylle. Denne type klage kan du enten sende til oss eller direkte til Fylkesmannen i Telemark som da vil vurdere om det er grunnlag for å opprette tilsynssak, jf pasient- og brukerrettighetsloven §§ 7-4 og 7-4a.

3. Hvilke forhold klages det på

Beskriv hvilke tjenester du klager på.

4. Når skjedde det du klager på og ved hvilken enhet/avdeling gjelder klagen

Det er lettere for oss å behandle klagen dersom du beskriver dette.

5. Signatur

Kontroller at du har fått med de nødvendige opplysningene og bekreft dette med sted, dato og underskrift.


 


Klagefrist

For klage på manglende oppfyllelse av rettigheter: Frist for klagen er 4 uker fra det tidspunktet du fikk eller burde fått nok kunnskap til å fremme en klage, jfr pasient- og brukerrettighetsloven § 7-5.

For klage over innholdet/utførelsen av helsehjelpen så er det ingen regler om klagefrist.

Om saksgang

Du vil motta et foreløpig svar fra sykehuset om at klagen er mottatt.  

 

 

Fant du det du lette etter?