Kontrollkommisjon - psykisk helsevern

Kontrollkommisjonen er oppnevnt av Helse- og Omsorgsdepartementet ved Fylkesmannen for å være kontrollinstans overfor psykiatriske institusjoner. Kommisjonen skal sikre den enkelte pasients rettsikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet.

Det er fire medlemmer og kommisjonen ledes av en jurist (dommer). Ett av medlemmene skal være lege.
Kommisjonen oppnevnes for fire år.
Kontrollkommisjonen skal avlegge institusjonen regelmessige besøk, såkalt velferdskontroll.
Pasienter kan på forhånd be om privat samtale med kommisjonen under velferdskontrollen.

Følgende klager skal behandles av kommisjonen:

  • Klage på vedtak om tvangsinnleggelser
  • Klage på vedtak om opprettholdelse eller opphør av tvungent vern
  • Klage over vedtak om skjerming
  • Klage over vedtak om innskrenket kontakt med omverdenen
  • Klage over vedtak om undersøkelse av rom og eiendeler
  • Klage over vedtak om beslag
  • Klage over vedtak om bruk av tvangsmidler
  • Klage over vedtak om overføring
  • Klage over andre forhold som berører pasienten under oppholdet i institusjonen

Les mer på helsedirektoratet: Rettssikkerhet ved tvang

Les mer på helsenorge.no

Hvem kan klage?

Pasienter innlagt under psykisk helsevern, deres nærmeste pårørende, eller en offentlig instans som har
begjært tvangsinnleggelse kan klage til Kontrollkommisjonen

Hvordan komme i kontakt med kontrollkommisjonen?

Alle som ønsker det kan be om et personlig møte med Kontrollkommisjonen når de er på velferdskontroll.
Det gjelder også pasienter som er frivillig innlagt.

Innlagte pasienter får hjelp på avdelingen med å fremme en klage til Kontrollkommisjonen.
Klagen bør være skriftlig. Alle som klager har rett til advokat.

Kontrollkommisjonen har møter i oddetalls uker på onsdager fra kl 10 00 i bygg 6 Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling.
Eventuelle klager må være fremsatt overfor sykehuset innen mandag i samme uke før kl 12 00.

Medlemmer av Kontrollkommisjonen

Fylkesnemndsleder Inger Mo (leder), tlf 35 51 97 60
Lege Eivind Andersen
Medlem Eivind Blikstad
Medlem Ellen Dahl Finnestad (bruker- og medvirkeorganisasjoner)