Pasienter og personvern

Et sykehus registrerer, behandler og lagrer en betydelig mengde personopplysninger, både for å gi helsehjelp og for å forske. Pasienten har rettigheter i forhold til personvernet, og sykehuset har forpliktelser i oppfyllelsen av dem.

​Sykehuset skal sikre at dine helseopplysninger blir behandlet konfidensielt, samtidig som de skal være tilgjengelige når det er nødvendig for å gi deg helsehjelp. Du har rett til innsyn i egen journal, og har rett til å sperre hele eller deler av journalen din for utlevering til samarbeidende personell.

Helsepersonell er pålagt å utlevere utdrag av identifiserbare helseopplysninger til sentrale helseregistre, for eksempel til Norsk pasientregister.

Du har rett til å reservere deg mot forskning på biologisk materiale (blodprøver, vevsprøver, serum,DNA etc.) som samles inn når du mottar helsehjelp. Skjema og mer informasjon om dette finner du hos Folkehelseinstituttet. 

På helsenorge.no finner du mer informasjon om hvordan du forholder deg til:

 • Medisinsk forskning
 • Rettigheter ved deltakelse i forskning
 • Reservasjon mot bruk av biologisk materiale til forskning

 Pasienter og personvern på helsenorge.no


Behandling av personopplysninger ved Sykehuset Telemark

Sykehuset samler inn og bruker mange opplysninger om deg som pasient. Det kan være informasjon om hvem du er (for eksempel navn og fødselsnummer) og kontaktinformasjon (for eksempel adresse og telefonnummer). I tillegg registrerer sykehuset informasjon om din helsetilstand. Denne informasjonen kan bli samlet inn fra deg gjennom dine samtaler med helsepersonell, eller gjennom undersøkelser og behandling du gjennomgår på sykehuset. Den kan også bli samlet inn fra andre som har behandlet deg, for eksempel din fastlege eller andre sykehus. For at sykehuset skal kunne hente helseopplysninger om deg fra andre skal du som hovedregel informeres om dette, og kan motsette deg at vi innhenter disse opplysningene.

Sykehuset bruker informasjonen vi har lagret om deg til forskjellige formål. Først og fremst brukes informasjonen til å gi deg behandling for din tilstand eller sykdom. Den benyttes også til administrative formål, eksempelvis SMS-varsling med påminnelse om time, pasienttransport m.m. Informasjonen kan også brukes til forskning og kvalitetssikring. Informasjon om deg som er samlet inn i forbindelse med din behandling, kan som hovedregel ikke brukes til andre formål uten ditt samtykke.
se "Dine rettigheter" under avsnittet "Innsyn i din pasientjournal".

Sykehuset mottar også informasjon om deg når du har kontakt med sykehuset uten at kontakten har behandling av din sykdom eller tilstand som formål, for eksempel ved klagesaker. Det blir også registrert inn et svært begrenset sett opplysninger når du besøker våre nettsider, se "Om  nettstedet"

Du har rett til innsyn i opplysninger som lagres om deg, for eksempel innsyn i egen journal - se "Dine rettigheter" under  avsnittet "Innsyn i din pasientjournal".
Hvis opplysningene ikke er riktige har du rett til å be om at de blir korrigert. Du har også rett til å be om at opplysninger blir slettet. Når det gjelder informasjon i din pasientjournal er retten til sletting begrenset.

Sykehuset er forpliktet ved lov til å sikre dine opplysningers konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og kvalitet. Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi gjør dette. I tillegg får du informasjon om hvilke rettigheter du har i forbindelse med vår bruk av dine personopplysninger, hvilke lover som gjelder og hvordan du kan komme i kontakt med sykehuset hvis du har spørsmål eller andre henvendelser.

Sykehusets behandling av personopplysninger

I henhold til personopplysningsloven § 42 skal det vedlikeholdes en offentlig fortegnelse over alle databehandlinger av personopplysninger. Sykehusets personvernombud forvalter denne fortegnelsen. Slike databehandlinger omfatter personopplysninger om ansatte og pasienter. Databehandlinger som omfatter pasienter er i hovedsak pasientbehandling, kvalitetssikring, forskning og undervisning. Pasienter har rett til innsyn i opplysninger og til å få korrigert feil.

Sykehusets personvernombud

Sykehuset har eget personvernombud. Personvernombudet skal påse at sykehuset følger personvernregelverket.

 • informerer om hvilke personopplysninger som samles inn og hvorfor
 • holder oversikt over personopplysningene
 • gir innsyn til den opplysningene gjelder
 • kontrollerer tilgangen til personopplysningene
 • ber om samtykke fra de personopplysningene gjelder før opplysningene blir samlet inn
 • beskytter informasjonen slik at den ikke kommer på avveie
 • vurderer risiko for sikkerhetsbrudd og konsekvenser.
 • sletter personopplysninger det ikke lenger er behov for

For kontakt med personvernombudet - send e-post til postmottak@sthf.no

Utlevering av personopplysninger

Som hovedregel kan sykehuset ikke utlevere dine opplysninger uten at du informeres om dette og får mulighet til å motsette deg utlevering av opplysningene. Som pasient har du rett til å sperre journalen din for utlevering og innsyn. I noen tilfeller er det slik at du ikke kan motsette deg utlevering av opplysninger.

Dette gjelder opplysninger til bl.a.:

 • Den registrertes arbeidsgiver i den grad opplysningene gjelder arbeidstakerens skikkethet til et bestemt arbeid eller oppdrag.
 • Forskning. Utlevering krever i utgangspunktet samtykke, men kan også gjøres uten samtykke hvis forskningsprosjektet har fått innvilget unntak fra taushetsplikten.
 • Kvalitetssikring. Dette gjelder som oftest til avdelinger ved sykehuset som har behov for å kvalitetssikre behandlingen pasientene får. Du har rett til å reservere deg mot at dine opplysninger blir lagret i et kvalitetsregister. I noen tilfeller vil kvalitetsstudier kreve samtykke fra pasienten.
 • NAV. NAV har rett til å innhente opplysninger i kontrolløyemed i forbindelse med behandling av en sak, jf. folketrygdloven § 21-4.
 • Nærmeste pårørende. Som hovedregel skal nærmeste pårørende ikke få informasjon om dine helseopplysninger uten ditt samtykke. De nærmeste pårørende har imidlertid rett til informasjon for å kunne ta avgjørelser på vegne av en slektning som ikke selv er i stand til å ta avgjørelsen. De nærmeste pårørende kan også få informasjon "dersom forholdene tilsier det", jf. Pasientrettighetsloven § 3-3. 
 • Foresatte eller verge. Foresatte har rett til informasjon om barn mellom 12 og 16 år med mindre barnet ikke ønsker dette av grunner som bør respekteres, jf. pasientrettighetsloven § 3-4. Hvis barnet er under 12 år, har foresatte en ubetinget rett til informasjon. 
 • Lovbestemte sentrale helseregistre. Sykehuset er pålagt å utlevere utdrag av identifiserbare helseopplysninger til sentrale helseregistre, uten krav om pasientens samtykke. Sykehuset utleverer informasjon til følgende registre:
  - Dødsårsaksregisteret
  - Kreftregisteret
  - Medisinsk fødselsregister
  - Meldingssystem for smittsomme sykdommer, jf. MSIS- og tuberkuloseforskriften
  - Det sentrale tuberkuloseregisteret, jf. MSIS- og tuberkuloseforskriften
  - Nasjonalt vaksinasjonsregister (System for vaksinasjonskontroll - SYSVAK)
  - Norsk pasientregister (NPR)
  - Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser
  - Reseptformidleren (sentral database i eResept)

Pressens og allmennhetens innsyn etter offentlighetsloven

Hovedregelen etter offentlighetsloven er at forvaltningsorganers saksdokumenter er offentlig tilgjengelige. Det betyr at alle som spør om det, presse og andre, vil kunne gjøre seg kjent med innholdet i dokumentene. Sykehuset håndterer imidlertid mye dokumentasjon som inneholder taushetsbelagte opplysninger. Dette er for eksempel pasientinformasjon knyttet til pasientbehandling. Slike opplysninger blir unntatt fra offentligheten. Interne dokumenter kan også unntas offentligheten. Din henvendelse til sykehuset vil dermed ikke være offentlig dersom den inneholder taushetsbelagte opplysninger
Sykehuset publiserer en liste over offentlige henvendelser på Internett - se offentlig journal.

Sentrale lover for sykehusets behandling av personopplysninger

Personopplysningsloven inneholder regler om hvordan personopplysninger som samles inn vil bli behandlet, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre eksternt. Personopplysningsloven gir personvernombudet grunnlag til å tilrå kvalitetsstudier, helsetjenesteforskning og annen forskning som faller De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikks (REKs) mandat for å godkjenne forskningsstudier.

Helseregisterloven skal bidra til å gi helsetjenesten og helseforvaltningen informasjon og kunnskap uten å krenke personvernet, slik at helsehjelp kan gis på en forsvarlig og effektiv måte.

Pasient- og brukerrettighetsloven regulerer dine rettigheter som pasient, herunder rett til innsyn i journal, retting, sletting og sperring av journal. 

Helsepersonelloven regulerer bruk av personopplysninger til kvalitetsregistre for å evaluere pasientbehandling ved sykehuset og inneholder regler om helsepersonells taushetsplikt.

Helseforskningsloven regulerer bruk av personopplysninger til medisinsk og helsefaglig forskning

Forvaltningsloven inneholder saksbehandlingsregler for hvordan sykehuset behandler saker. Som part i saken har du særskilte rettigheter, bl.a. om innsyn i sakens dokumenter.

Offentlighetsloven med forskrifter inneholder reglene for når et dokument er offentlig tilgjengelig for allmennheten, og når et dokument kan unntas offentlighet. Sykehuset Telemark praktiserer meroffentlighet, det vil si at sykehuset så langt det er mulig etterstreber at dokumenter skal være offentlige.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.