Taushetsplikt og innsynsrett

Taushetsplikt betyr at det ikke er tillatt for helsepersonell å spre noen opplysninger om deg uten at du har gitt samtykke til det. Som pasient har du rett til å se hva som står i journalen din. Helsepersonell har plikt til å føre journal.

Den inneholder informasjon fra dine møter med oss. Under finner du mer informasjon om spesielle forhold som oppstår når pasienten er under 18 år.

Ofte ønsker vi å ta kontakt med kommunale instanser som har vært inne i bildet tidligere (helsestasjon, fastlege, PPT eller barnevern) fordi vi ser at det kan være nyttig. Vi er bundet av en streng taushetsplikt og foreldrene eller pasienten bestemmer i hvilken grad vi kan samarbeide med andre og gir skriftlig samtykke til dette.

Ungdommer som har fylt 16 år har selvstendige pasientrettigheter. Aktuelle samtykkeerklæringer må innhentes fra ungdommen selv. Taushetsplikten innebærer da at vi ikke kan ta kontakt med foreldrene uten at ungdommen selv ønsker det, med noen viktige unntak:
1) Dersom vi vurderer at det er fare for liv og alvorlig skade for pasientens helse (jfr. forvaltningslovens §13b, nr. 5 og 6)
2) Dersom informasjon er nødvendig for at foreldrene skal kunne oppfylle foreldreansvaret (jfr. pasientloven, §3-4, 3. ledd).
Dette vil være en skjønnsmessig vurdering.

Alle pasienter har full innsynsrett i egen journal (jfr. pasientrettighetsloven). For barn under 12 år, gjelder innsynsretten også for foreldrene. Der barnet/ ungdommen er mellom 12 og 16 år er det opp til BUP å vurdere om foreldre skal ha innsyn.