Poliklinikk psykose

Poliklinikk psykose tilbyr poliklinisk behandling og oppfølging av pasienter med psykose og psykoselidelser.   Vi gir tilbud om individualterapi, familiearbeid, medikamentell behandling og veiledning/ rådgivning. Vi kan også tilby digitale konsultasjoner. Behandlingen er rettet mot å utrede, stabilisere og bedre funksjonsnivået. TIP (tidlig intervensjonspoliklinikk) er et spesialisert team i Poliklinikk psykose som tilbyr behandling til personer med nyoppdagede psykoser. Teamet er spesialisert på utredning, behandling og oppfølging av unge pasienter med psykose lidelse.

Poliklinikk psykose tilbyr poliklinisk behandling og oppfølging av pasienter med psykose og psykoselidelser.   

Vi gir tilbud om individualterapi, familiearbeid, medikamentell behandling og veiledning/ rådgivning. Vi kan også tilby telefon- og videokonsultasjoner. Behandlingen er rettet mot å utrede, stabilisere og bedre funksjonsnivået.

Oppfølging og hyppighet av kontakt avhenger av utfordringsbildet og behov. Sammen med pasienten blir vi enige om hvor oppfølgingen skal foregå, ved hjemmebesøk, hos fastlegen eller andre steder.

Ved innleggelser vektlegger vi å opprettholde kontakten med pasienten og døgnseksjonen under oppholdet.

Behandlingstilbudet tilpasses den enkelte og vil være en kombinasjon av ulike behandlingsformer. Hver pasient vil få sin egen behandlingsplan.

Poliklinikken er godkjent for tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold. 

Vi tilstreber å ha et tett samarbeid med pasientens fastlege, kommunalt hjelpeapparat og NAV.

Vi samhandler med:

 • Pårørende/familie/ barn
 • Kommunale tjenester inkl. botiltak
 • Fastlege
 • Øvrig seksjoner ved Sykehuset Telemark HF
 • NAV (herunder bl.a arbeidstreningstiltak)
 • Barneverntjeneste  
 • Helsesøstertjeneste
 • Barnehage og skole
 • Verge

Vi er et tverrfaglig team som består av psykiatere, psykologer, sykepleiere og vernepleiere med ulike videreutdanninger og sosionomer med ulike videreutdanninger.

TIP- tidlig intervensjonspoliklinikk

TIP er et spesialisert team i Poliklinikk psykose som tilbyr behandling til personer med nyoppdagede psykoser. Teamet er spesialisert på utredning, behandling og oppfølging av unge pasienter med psykose lidelse.

Til oss kommer pasienter som har førstegangs episode av psykose, eller viser tegn på at en psykose kan være under utvikling. De har ikke hatt tidligere innleggelser, eller det er mindre enn to år siden første gangs behandling for psykose ble igangsatt fra spesialisthelsetjenesten.

Ved å komme tidlig til med behandling øker vi muligheten for å opprettholde funksjonene og bedre livskvaliteten på viktige områder som skole, arbeid, familieliv og relasjoner til andre mennesker.

TIP er et tverrfaglig team, bestående av en psykiater, en psykolog og en psykologspesialist.

Behandlingstilbud ved TIP

 • Diagnostisering og grundig vurdering /kartlegging av den enkeltes situasjon
 • Tilbud om inntil et års behandlingsoppfølging for de over 18 år, mens alle under 18 blir fulgt opp ved behov inntil de er fylt 18 år, selv om dette kan medføre oppfølgingstid på over et år
 • Individuelle samtaler
 • Tilbud om hjemmebesøk
 • Samarbeid med pårørende som bla. innebærer en opplæring / kunnskapsformidling om det å ha en psykoselidelse, samt å være støtte / rådgiver i hvordan å håndtere ulike livssituasjoner
 • Medikamentell behandling og oppfølging
 • Iverksetting av innleggelse ved psykiatrisk sengeavdeling ved behov, og samarbeid med avdelingen under innleggelsen
 • Samarbeid med kommunehelsetjenesten ved behov
 • Støtte å komme i gang med skole / arbeid, og samarbeid med skoleetat, arbeidsgiver og NAV
 • Bistå i kontakten med NAV
 • En systematisk evaluering av behandlingen vi gir

Omtrent halvparten av pasientene som får behandling fra TIP, blir henvist fra sengepostene ved sykehuset. De andre henvisningene kommer fra fastleger og andre poliklinikker, samt noen henvisninger fra barne- og ungdomspsykiatrien.

Målgruppe for behandling ved TIP

De pasientene som blir inkludert i behandlingstilbudet ved TIP, må være mellom 15 og 30 år og hjemmeboende i Telemark. 

Det må være mindre enn to år siden første gangs behandling for psykose ble igangsatt fra spesialisthelsetjenesten.

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

Hvor du skal møte opp står i innkallingsbrevet ditt. 
Praktiske opplysninger for hvert geografiske sted finner du under lenkene under besøksadresse lenger ned på siden.

Åpningstider

 • I dag 08:00 - 15:30
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Bygg 10 i Skien

Bygg 10B i Skien

Sykehuset Telemark, bygg 10B

3710 Skien

En bygning med et stort skilt foran seg

Kragerø

Gamle Kragerøvei 32

3770 Kragerø

Notodden psykiatri

Notodden bygg F, DPS

Sykehuset Telemark, Henrik Wergelandsgate 9, psykiatribygget

3675 Notodden

Praktisk informasjon

​Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. ​

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

Ved manglende oppmøte hvor du ikke har gitt beskjed i god tid i forveien blir du fakturert for et gebyr. 

Les mer om ege​nandeler, frikort og ev. gebyrer ved manglende oppmøte​