Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon

Helsefellesskapet i Telemark

Helsefellesskapet er navn på møter mellom kommuner og sykehuset i Telemark, der vi sammen planlegger og utvikler helsetjenestene i Telemark innenfor prioriterte satsingsområder.

Skissen viser deltagelse og hovedoppgaver for de ulike nivåene av utvalg. Beskrivelse av dette kommer i den følgende teksten.

Skissen viser deltagelse og hovedoppgaver for de ulike nivåene av utvalg. Beskrivelse av dette kommer i den følgende teksten.

​Møtestrukturen for Helsefelleskapet er bestemt i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, og skal være lik i hele landet. 

Møtene er delt i tre nivåer:

- Partnerskapsmøte
- Strategisk samarbeidsutvalg
- Faglige samarbeidsutvalg

Partnerskapsmøte er Helsefelleskapet i Telemark sitt øverste organ og setter retning og visjon for arbeidet i Helefellesskapet.

Oppgaver

 • Forankre samarbeidet på politisk og administrativt toppnivå i kommuner og helseforetak.
 • Drøfte mål og rammer for helsefellesskapet.
 • Gi overordnede føringer og prioritering for arbeidet i helsefellesskapet.

​Sammensetning

 • ​Ordførere
 • Kommunedirektører
 • Sykehusdirektører
 • Styreleder sykehus
 • Fastlegerepresentant
 • Brukerrepresentant
 • illitsvalgte

​Observatører med talerett

 • ​KS
 • Pasient og brukerombudet

Se oversikt over deltaker i partnerskapsmøte​

​Møter

Partnerskapet møtes 2 ganger årlig. Det første møtet er et lengre heldagsmøte, mens det andre er et kortere møte med halvårsrapportering fra sekretariatet på arbeidet i Helsefelleskapet. 

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) er operative ledermøter i Helsefellesskapet i Telemark.

Oppgaver

 • Strategisk samarbeidsutvalg samordner helsefellesskapets oppgaver mellom partnerskapsmøtene. 
 • Utvalget beslutter saker av prinsipiell karakter og saker som har større økonomiske eller administrative konsekvenser. 
 • Utvalget legger de strategiske føringene for utviklingen av samarbeidet.

​Sammensetning

 • ​Kommunalsjefer helse
 • Klinikksjefer
 • Fastlegerepresentant
 • Brukerrepresentant
 • Tillitsvalgte

​Observatører med talerett

 • ​KS
 • Pasient og brukerombudet
 • USN
 • Fylkeskommunen
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

​​Se oversikt over deltakere i strategisk samarbeidsutvalg

​​Møter

Strategisk Samarbeidsutvalg møtes 4 ganger årlig.

Faglige samarbeidsutvalg (FSU) skal utvikle prosedyrer og tjenestemodeller innen prioriterte områder. I Helsefellesskapet i Telemark er det etablert 6 faglige samarbeidsutvalg.

 • FSU –  Barn og unge
 • FSU –  Personer med alvorlig psykiske lidelser og rusproblemer
 • FSU –  Skrøpelige eldre
 • FSU – Personer med flere kroniske lidelser
 • FSU – Tjenesteutvikling og kvalitet
 • FSU – Den akuttmedisinske kjeden

​Oppgaver

Faglige samarbeidsutvalg består av fagpersoner med kompetanse og arbeidsoppgaver innen den prioriterte gruppen utvalget skal jobbe for. Representantene tar med den kompetansen den enkelte har, frigjort fra linjeledelse og skal jobbe for å utvikle faglige anbefalinger som kan besluttes i neste nivå i Helsefelleskapet; SSU. 

Aktuelle anbefalinger kan være i form av felles prosedyrer, tjenestemodeller, reviderte delavtaler, planlegge felles kompetansehevingstiltak eller annet som er aktuelt.  

​Sammensetning

Hvert FSU skal bestå av:

 • 1 kommunerepresentant øvre Telemark
 • 1 kommunerepresentant nedre Telemark
 • 1 representant fra Sykehuset Telemark HF
 • 1 fastlegerepresentant
 • 1 brukerrepresentant

Hvert FSU kan beslutte å utnevne supplerende medlemmer for en kortere eller lengre periode, med bakgrunn i å inneha en spesiell kompetanse som vurderes nødvendig.

​Møter

Hvert FSU møtes 4 ganger i året. Ved behov kan det kalles inn til ekstraordinære møter. Det forventes noe arbeid mellom møtene. 

Møtestruktur - saksliste og protokoller

Sakslister og protokoller fra møtene blir publisert på denne siden, og vil omfatte dokumenter for inneværende år og fjoråret. 

Ved behov for dokumenter fra  tidligere møter,
ta kontakt med samhandlingskoordinator ved Sykehuset Telemark:
Samhandlingskoordinator Ole Martin Stamland, e-post: ole.martin.stamland@sthf.no​     ​​

      ​​
        ​​


          ​​


           ​​

            Sist oppdatert 19.02.2024