Illustrasjon for samhandling - hender som holder

Samhandling

- å sikre gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, samt å realisere pasientens helsetjeneste.

Behandlingsoversikt - Sykehuset Telemark

Sykehuset Telemark

Samhandlingskoordinator Ole Martin Stamland
e-post: ole.martin.stamland@sthf.no

Grenlandskommunene

​Samhandlingskoordinator Silje Brugger Budal.
e-post: silje.brugger.budal@skien.kommune.no​​

​Kommuner i Vest-Telemark og Sykehuset Telemark

Samhandlingskoordinator Kari Gro Espeland
e-post: kari.gro.espeland@seljord.kommmune.no

​Digital samhandling, Teknologi og e-helse (TeH)

epost: meldingsansvarlig@sthf.no

Kommuner i Midt og Øst-Telemark

Samhandlingskoordinator Ragnhild Tveiten Natadal
e-post: ragnhild.natadal@notodden.kommune.no

Avtaler

Samarbeidsavtale mellom kommunene i Telemark og Sykehuset Telemark HF med tilhørende retningslinjer er på høring. Høringsfrist er 26. august 2024. 

Høringsdokumenter

  Det er inngått samarbeidsavtaler med kommunene i Telemark.

  Overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Telemark og kommunene i Telemark (pdf)

  Delavtale 4.3.1 Innleggelse og utskrivningsklare pasienter(pdf

  Delavtale 4.3.3 Beredskapsplaner (pdf)

  Delavtale 4.3.4 Akuttmedisinsk kjede (pdf)

  Delavtale 4.3.5 Øyeblikkelig hjelp i kommunene (pdf)

  Delavtale 4.3.6 Kunnskapsoverføring m.m. (pdf)

  Delavtale 4.3.7 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt (pdf)

  Delavtale 4.3.8 Samarbeid om pasienter med behov for koordinerte tjenester (pdf)

  Delavtale 4.3.9 Jordmortjenester (pdf)

  Delavtale 4.3.10 Om forebyggingstiltak helsefremming (pdf)

  Delavtale 4.4.1 Analyse av sykehusforbruk (pdf)

  Delavtale 4.4.2 Avviksbehandling (pdf)

  Delavtale 4.4.4 Brukermedvirkning (pdf)

  Delavtale 4.4.5 Avtale om LIS1-ordningen (pdf)

  Delavtale 4.4.6 Om samarbeid innenfor psykisk helsevern og rusavhengighet (pdf)

  Delavtale 4.4.7 Nettverk i kreftomsorgen (pdf)

  Delavtale 4.4.8 Samarbeid om tjenester til barn og unge (pdf)

  Helsefellesskapet


  Om Helsefellesskapet i Telemark og protokoller fra møtene

  Meld saker til Hel​lesfellesskapet i Telemark

  ​​Samarbeidsordninger

  Ambulante tjenester er tilbud som gis utenfor sykehusets lokaler, utført av ansatte ved sykehuset eller gjennom et etablert samarbeid med kommunene.

  Gjennom ambulante tjenester kan pasienter få enklere tilgang til helsetjenester som ikke krever sykehusinnleggelse og i en del tilfeller også oppnå bedre behandlingsresultater. For eldre kan disse tjenestene øke sjansen for å bli boende hjemme, medføre mindre innleggelser i sykehjem og sykehus samt å gi økt fysisk funksjon. For sykehuset betyr slike tjenester redusert behov for sykehussenger.

  Ambulante tjenester ved Sykehuset Telemark per november 2018

  Type ambulant virksomhet


  Målgruppe for tjenesten

  Yrkesgrupper

  Aktuelle kommuner

  Samarbeid med kommunen

  Ambulant

  audiograf

  Personer med

  høreapparat

  Audiograf

  Drangedal, 
  Bø, Seljord,
  Kviteseid, 
  Fyresdal,
  Dalen
  og Vinje

  Planlegges sammen med kommune.
  Hørselshjelp er tilstede.

  Team for spiseforstyrrelser

  Barn og unge med alvorlige spiseforstyrrelser, opp til 18 år

  Psykolog og barnepleiere med relevant spesialutdanning

  Alle kommunene i Telemark

  I noen tilfeller er helsesøster med.
  Fastlege ønskes tidlig inn for å følge opp somatisk helse
  Det anbefales at det er færrest mulig behandlere nær pasienten.

  Team for utviklingsforstyrrelser

  Personer med vansker innenfor autismespekteret opptil 18 år

  Pedagoger, vernepleiere, psykologer

  Tilbud til alle kommuner i Telemark

  Samarbeidet blir initiert i avslutningsfase av behandlingen, kommunen skal følge opp videre

  Ambulant team, psykisk helse

  Personer med psykoselidelser, bipolarelidelser og personlighetsforstyrrelser med nedsatt funksjonsevne

  Psykiatere, psykologer, spesialsykepleiere, og klinisk sosionom

  Tilbud til Skien, Nome og Siljan

  Kommunen er inne parallelt, og er viktig samarbeidspartner

  Rus og psykiatri team ( ROP )

  Pasienter med psykoselidelser, med og uten rusproblematikk,
  nedsatt kognitiv funksjon, psykiske vansker og ofte rusproblematikk

  Psykiater, psykolog, spesialsykepleier, vernepleier, klinisk sosionom, lege

  Porsgrunn, Bamble, Kragerø kommune

  Utstrakt samarbeid med kommunene i behandling og oppfølging av pasienter

  Akutt ambulant team (Planlegger å bli mer ambulante)

  Alle som har behov for Ø-hjelp innenfor psykiatri på spesialisthelsetjeneste nivå

  Psykiater, psykolog, spesialsykepleiere, lege (LIS)

  Alle kommuner i nedre Telemark

  Samarbeider mye med fastleger – ønsker å utvikle samarbeid med 1.linjen mer

  Ambulant slagteam

  Alle som har hatt slag og kan nyttiggjøre seg denne tjenesten

  Ergoterapeut, sykepleier, fysioterapeut

  Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø, Siljan, Nome, Drangedal, Notodden

  Der hvor det er behov for oppfølging av hjemmebaserte tjenester er kommunen inne.

  Samarbeider også med andre kommunale instanser der det er aktuelt, slik som voksenoplæring etc.

  Ambulant rehabiliteringsteam

  Personer som bor i boliger og har problemer med å komme til sykehuset

  Tverrfaglig sammensatt

  Alle kommuner i Telemark

  Samarbeider med personal i boliger og med pårørende rundt pasienten

  Ambulant palliativt team

  Pasienter med alvorlig og langtkommen kreftsykdom
  Behandling i eget hjem eller sykehjem

  Lege med spesialområde innen palliasjon, og kreftsykepleier

  Alle kommuner i Telemark

  Samarbeid med fastleger, sykehjemsleger,
  hjemmebaserte tjenester og
  pårørende

  Ambulant sårteam

  Personer som har utviklet kompliserte kroniske sår
  Personer som står i fare for å utvikle belastende sår
  Personer som har nedsatt mobilitet

  Sårsykepleiere fra begge forvaltningsnivå, samt lege med plastikkirurgisk kompetanse

  Kommuner i Grenland

  Begge forvaltningsnivå skal være tilstede om behandlingen foregår på sykehuset eller ute i kommunen

  Ambulante team – habilitering barn/unge og voksne

  Pasienter med medfødte eller tidlig erverva funksjonsnedsettelser
  Utredning
  Behandling
  Veiledning til pårørende og kommunalt personell (skole, barnehage, avlastnings- og omsorgsboliger)

  Lege, psykiater, psykologer, vernepleiere, sosionomer, fysio- og ergoterapeuter, spesialpedagoger, sykepleier og klinisk ernæringsfysiolog
  Tverrfaglige team rundt hver pasient - med faggrupper etter behov.

  Alle kommuner i Telemark (fylkesdekkende tjenester)

  Utstrakt samarbeid med kommunalt personell i forbindelse med utredning, behandling og veiledning.  Helse Sør-Øst har en samlet oversikt over alle avtalespesialister.

  Se oversikt på Helse Sør-Øst sine nettsider


  Digital meldingsutveksling

  Digital samhandling omfatter blant annet elektronisk sending og mottak av ulike dokumenter og meldinger. Samlebegrepet "elektronisk meldingsutveksling" omfatter elektronisk forsendelse av epikriser, henvisninger, PLO-meldinger (pleie- og omsorgsmeldinger), svarmeldinger fra laboratoriet, patologi, røntgen og lignende.

  Informasjon om interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) av laboratorieprøver og bildediagnostikk

  For å kunne starte med elektronisk meldingsutveksling med sykehuset, må du på forhånd kontakte sykehuset for å bli registrert som kommunikasjonspart i sykehusets fagsystemer.

  Overordnet ansvar for koordinering av arbeid omkring digital samhandling er lagt til seksjon for Teknologi og e-helse (TeH).

  Kompetansenettverk digital samhandling - se delavtale 4.3.7 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt (pdf)

  I forbindelse med opprettelse av elektronisk meldingsutveksling eller oppfølging av meldingsutvekslingen er det flere kontaktpunkter i Sykehuset Telemark og i kommunene.

  Kontakter ved Sykehuset Telemark

  Kontaktpunkter med kommunene

   

  Dialogmeldinger er et verktøy for koordinering og samordning i et pasientforløp. Hensikten er å erstatte mange telefoner og feil bruk av henvisninger. Dialogmeldingene skal ivareta mer generelle behov for kommunikasjon ved oppfølging av pasienter f.eks. ved spørsmål rundt mottatt epikrise eller henvisning.

  Om bruk av dialogmeldinger

   

  Koordinerende enhet ved Sykehuset Telemark har oversikt over hvilke habiliterings- og rehabiliteringstilbud som finnes i sykehusområdet.

  Alle kommunene i Telemark har egen koordinerende enhet.

  Informasjon om Koordinerende enhet ved Sykehuset Telemark

  Regional koordinerende enhet har oversikt over hvilke habiliterings- og rehabiliteringstilbud som finnes i regionen.

  Dette gjelder både på sykehus og i private rehabiliteringsinstitusjoner.

  Informasjon om regional koordinerende enhet på www.sunnaas.no

   

  Oversikt og kontaktinformasjon for:

  Kreftkoordinator og forløpskoordinatorer

   

  Ikke elektronisk meldingsutveksling - avviksskjema

  Melding om avvik (ikke elektronisk meldingsutveksling) meldes inntil videre på egets skjema. Skjemaet sendes som papirpost.

  Avviksskjema (word)

  Elektronisk meldingsutveksling - varsling om feil og avvik

  Det er laget varslingsrutiner for feil og avvik ved PLO-meldinger med kommuner, samt ved

  varsel om stans i elektronisk meldingsutveksling (epikriser, laboratoriesvar med videre).

  Informasjon om varslingsrutinene

   

  En arbeidsgruppe av leger i Telemark (fastleger/praksiskonsulenter og representanter for legene ved STHF) har, med utgangspunkt i anbefalinger fra Norsk forening for allmennmedisin (NFA), utarbeidet anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og leger på helseforetaksnivå i Telemark.

  Se anbefalingene

  Se også:

  Om PKO-ordningen ved Sykehuset Telemark

  Fastlegesiden

   

  Sykehuset Telemark og NAV har inngått samarbeidsavtale med målsetting om å styrke samarbeidet, fremme helse, mestring og deltakelse i arbeidsliv og utdanning. 
  Gjennom avtalen har vi mål om et tettere systematisk samarbeid - med en videreutvikling som sikrer pasientene/brukerne gode, koordinerte og samtidige tjenester. 

  Samarbeidsavtale-NAV-STHF.pdf

  Helse Sør-øst har i samarbeid med kommuner i Vestre Viken utviklet en løsning for styringsdata. Løsningen "Styringsdata samhandling" gir oversikt over bruk av spesialisthelsetjenester i den enkelte kommune. Alle som ønsker det kan se rapportene som gir mulighet til å se utvikling fra 2014, eller sammenligne status i egen kommune med andre.

  Helse Sør-Øst eier og utvikler løsningen og er også ansvarlig for oppdatering av dataene.

  Løsningen vil være under videreutvikling fremover, og ny funksjonalitet vil implementeres fortløpende. Data hentes fra Norsk Pasientregister og Statistisk Sentralbyrå.

  Løsningen inneholder foreløpig seks rapporter. Rapportene blir løpende oppdatert, i form av innhold og presentasjon. Vi arbeider også med å tilby en best mulig tilrettelegging av dataene for ulike brukergrupper (analyseperspektiv, overordnet ledelsesinfo, mm). Det er derfor fint med tilbakemeldinger.

  På sikt er det planer om å supplere løsningen med kommunedata som hentes fra KOSTRA og kommunehelseprofiler.

  Hvordan komme igang?

  Du kan åpne den enkelte rapport ved å trykke på lenkene under:

  Rapport - Min kommune somatikk

  Rapport - Sammenlikning somatikk

  Rapport - Min kommune reinnleggelser

  Rapport - Sammenlikning reinnleggelser

  Rapport - Min kommune psykisk helse og rus

  ​Kontakt

  Har du spørsmål til innhold eller funksjonalitet i rapportene, ta primært kontakt med samhandlingskoordinatorene i Telemark, se kontaktinformasjon på toppen av denne siden.

  Analysesjef Karl Ingar Lekman kan også svare på spørsmål om rapportene:

  epost: karl.ingar.lekman@sthf.no


  Samarbeidsprosjekter

  Sist oppdatert 24.04.2024