Pasientforløp for kreftpasienter etter avsluttet tumorrettet behandling

Epikrise - mal

Tekstmal i DIPS og erstatter vanlig epikrisemal (i tekstbildet trykk F8).

Aktuelt for innleggelse

Sosialt/bakgrunn (inkl. hjelpebehov hjemmesykepleie/ kontaktsykepleier/ palliativt team) 

Onkologisk sykehistorie

Palliativ vurdering dato ____

Funn og undersøkelsesresultater

Uferdige prøver angis

Forløp og behandling (vurder å ta med følgende punkter)

Aktuell problemstilling

Symptomstatus (ESAS)
Plan for videre symptombehandling

Forventede komplikasjonere? Plan for dette.

Informasjon/ familiesamtale

 

Syn på egen sykdom
[referere evt tidligere forhåndssamtale]

Pleiepenger
[Fylt ut attest / Informert om] Se: sthf.no/palliasjon​

Vurdering

[For eksempel: Pasienten er i palliativ fase og har avsluttet tumorrettet behandling / Vi oppfatter at pasienten kan ha begrenset / kort forventet levetid]

Funksjonsnivå ved utskriving

​​

Behandlingsnivå 

Viktig ved antatt begrenset / kort forventet levetid
[Eksempler på begrensning: nye innleggelser / blodtransfusjon / antibiotika / parenteral væske / HLR]
[Eksempel på formulering: Pas har hatt status HLR / resp minus grunnet langtkommet kreftsykdom og redusert funksjonsnivå / Man anbefaler å tilstrebe å håndtere videre behandling på kommunalt nivå]

Videre oppfølging (standard tekst)

Pasienten følger "Pasientforløp for kreftpasienter uten tumorrettet behandling"
(www.sthf.no/palliasjon​​

[1. Oppfølging av kontaktsykepleier og fastlege med regelmessige kontakter

2. Ved behov for helsehjelp skal pasienten kontakte hjemmesykepleie ev. fastlege/legevakt (se Individuell plan)

 3. Helsepersonell kan kontakte Palliativt team for rådgivning eller planlegging av felles hjemmebesøk: man-fre kl 08-16: tlf 91 82 65 11 (spl), 46 87 41 22 ​(lege); ut over dette Palliativ enhet 35 00 54 36.]

Legemidler ved utskriving

Preparat-dosering-indikasjon-kategori SNEK (Som før, Ny, Endret, Kur)

Kort forventet levetid:
[Hvilke tabletter kan seponeres eller erstattes?]
[De fire lindrende medikamenter? (Kontakt lege for oppstart?)]

Informasjon til pasient/pårørende

​​
Kopi: Fastlege
Kontaktsykepleier/ hjemmesykepleier
Vurdere kopi til legevakt dersom kort forventet legetidSist oppdatert 17.08.2023