Palliativ vurdering med veileder

(hjemmebesøk / felleskonsultasjon med fastlege / sykehjemslege)
Henvist fra: Fastlege/sykehjemslege/sykehuslege (Navn)

Tilsees: Hjemme/kommunal institusjon/sykehusavdeling

Til stede: Alle tilstedeværende, helst med navn (for senere referanser/teefonsamtaler) 

Familie/sosialt: Kartlegg pårørende og sosialt nettverk, særlig mtp pleiepenger. Bolidsituashib, særlig meed fokus på praktiske løsninger ved reduksjon i funksjonsnivå. 
Tidligere sykdommer: Særlig viktig med fokus på sykdommer som kan imitere kreftsymptomer, og sykdommer som kontraindiserer bruk av symptomlindrende medisinering. 

Onkologisk sykehistorie: Særlig viktig mtp regjerende tumorstatus, samt hva man kan forvente seg av symptomer ved progremsjon av sykdom. Tidligere gjennomgått strålebehandling med strålegfelt, ift potensiale for palliativ strålebehandling ev. rebestråling. 

Aktuelt

Anamnese/ESAS: (ESAS utfylt før konsultasjon) Bør ideelt sett være utført før ambulant konsultasjon. Verdier refereres, og videre anamnese konsentrerer seg om aktuell symptombyrde. Kartlegg alltid avføringsmønster.

ECOG-status: Bør ideelt sett være utført før ambulant konsultasjon. 

Klin u.s: Fokus på aktuell symptombyrde.

Forhåndssamtale / Syn på egen sykdom

(Brosjyre for forhåndssamtale delt ut på forhånd)
Er pasient og pårørende inneforstått med sykodmmens status og prognose? Ønsker om omsorgsnivå nå og i framtiden? Tanker om behandlingsnivå i sen fase av sykdommen?

Vurdering

Sykdomsfase: Hvilken fase er pasienten i, og hva forventes av utvikling framover ift symptombyrde., funksjonsnivå og behov for pleie/hjelpemidler

Behandlings-/omsorgsnivå: Viktig å også dokumentere der som ikke har gått inn på dette, mtp at tråden kan tas opp igjen ved en annen anledning. 

Videre oppfølging

Informasjon: Det informeres om palliativt team sitt tverrfaglige samarbeid med primærhelsetjenesten.

Pleiepenger: informert om / søkt om

Ansvarsfordeling: Oppfølging av kontaktsykepleier / hjemmesykepleie og fastlege / sykehjemslege med regelmessige kontakter.
Fastlege har ansvar for oppdatert medikamentliste når pasienten er hjemme. Gjensidig ansvar for å oppdatere alle parter ved medikamentendringer og endring av omsorgsnivå. 
Ved behov for helsehjelp skal pasienten kontakte hjemmesykepleie evt. fastlege/legevakt (se Individuell plan)

Helsepersonell kan kontakte Palliativt team for rådgivning
man-fre kl 08-16: tlf 91 82 65 11 (spl), 46 87 41 22 (lege);
ut over dette Palliativ enhet 35 00 54 36.

Neste avtale: Kontaktsykepleier / fastlege / palliativt team

M​edikamenter

(oppdatert medisinliste skal foreligge ved vurderingen)

Kopi: hjemmesykepleie og fastlege.

*Knyttes til krit​isk informasjon i DIPS. (Ved fornyet vurdering kobles aktuelle notat til kritisk info)

*Vurder å sende til legevakt. Tekstoverskrift: «Palliativ vurdering. Informasjon til legevakt​

Sist oppdatert 04.04.2023